BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Global kriz için 1.2 t­ril­yon $ la­zım

Global kriz için 1.2 t­ril­yon $ la­zım

ABD’den baş­la­yıp bü­tün dün­ya­yı sa­ran fi­nan­sal kri­zde dün­ya­nın dev şir­ket­le­ri na­si­bi­ni alır­ken, fi­nans şir­ket­le­ri ta­ri­hi za­rar­la­ra im­za atı­yor.ABD’den baş­la­yıp bü­tün dün­ya­yı sa­ran fi­nan­sal kri­zde dün­ya­nın dev şir­ket­le­ri na­si­bi­ni alır­ken, fi­nans şir­ket­le­ri ta­ri­hi za­rar­la­ra im­za atı­yor. Ci­tig­ro­up, dün­ya ge­ne­lin­de 50 bin ki­şi­yi iş­ten çı­ka­ra­ca­ğı­nı açık­lar­ken, HSBC 500 ki­şiy­le yol­la­rı­nı ayır­ma­yı plan­lı­yor. IMF Baş­ka­nı Do­mi­ni­qu­e Stra­uss-Kahn, dün­ya eko­no­mi­si­ni ye­ni­den can­lan­dır­ma­ki çin 1.2 tril­yon do­la­ra ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT