BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Spor Şû­ra­sı 2008

Spor Şû­ra­sı 2008

Türk spo­run­da önü­müz­de­ki gün­ler­de (26-28 Ka­sım 2008) An­ka­ra’da on yıl ara­dan son­ra “6. Spor Şû­ra­sı” dü­zen­le­ne­cek.Türk spo­run­da önü­müz­de­ki gün­ler­de (26-28 Ka­sım 2008) An­ka­ra’da on yıl ara­dan son­ra “6. Spor Şû­ra­sı” dü­zen­le­ne­cek. Alt ya­pı ça­lış­ma­la­rı da­ha ön­ce ya­pıl­dı. Teş­rif­le­ri ha­lin­de Cum­hur­baş­ka­nı, Baş­ba­kan, TBMM Baş­ka­nı, Spor Ba­ka­nı Mu­rat Ba­şes­gi­oğ­lu, Ge­nel Mü­dür Meh­met Ata­lay ile il­gi­li­ler ka­tı­la­cak­lar. Fe­de­ras­yon baş­kan­la­rı, 81 ilin Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­le­ri, med­ya men­sup­la­rı ka­tı­la­cak. Şû­ra­nın ko­nu baş­lık­la­rı şöy­le: “Spor Teş­ki­la­tı­nın Ye­ni­den ya­pı­lan­ma­sı”, “Spor Hu­ku­ku” , “Spor Kül­tü­rü ve Spor ile Eği­tim” , “Spor­da Sağ­lık ve Sos­yal Gü­ven­lik” , “En­gel­li­ler ve Spor.” Bu­ra­da amaç, dün­ya ge­ne­lin­de ol­du­ğu gi­bi, her alan­da ya­şa­nan hız­lı de­ği­şim sü­re­ci­nin spor sek­tö­rün­de de ya­şan­ma­sı do­la­yı­sıy­la, genç­lik ve spo­ra iliş­kin hiz­met ve bek­len­ti­le­ri ça­ğa uy­dur­mak. Amaç, tek­no­lo­jik ge­liş­me­le­rin ışı­ğın­da ve­rim­li­li­ği ve ka­li­te­yi esas alan bir an­la­yış­la spo­run ar­zu eden dü­ze­ye ula­şıl­ma­sı için gö­rüş ve öne­ri­ler­de bu­lu­nul­ma­sı. So­run­la­rın tes­pit edi­le­rek, ye­ni po­li­ti­ka­lar oluş­tu­rul­ma­sı. Ama he­def önü­müz­de­ki olim­pi­yat­lar­da da­ha faz­la al­tın ma­dal­ya­lar ol­ma­lı.. Esas gün­de­mi­miz olan gü­re­şe ge­çi­yo­ruz. Fe­de­ras­yon se­çim ari­fe­sin­de ol­ma­sı­na rağ­men hız kes­mi­yor. Tür­ki­ye gü­reş lig­le­ri de­ği­şik il­ler­de bü­yük­ler ka­te­go­ri­sin­de ya­pıl­dı. Gre­ko­ro­men­de Kon­ya Şe­ker-İs­tan­bul Gü­reş İh­ti­sas, Ri­ze Çays­por-Yıl­dı­rım Be­le­di­ye, AS­Kİ-MTA, İst. B.Be­le­di­ye-Ka­ra­gü­cü ta­kım­la­rı ilk iki sı­ra­da yer al­dı­lar. Ser­best­te ise Amas­ya Şe­ker-An­ka­ra Şe­ker, To­kat Plev­ne-Ada­let Gü­reş İh­ti­sas, Tar­sus Be­le­di­ye­si-An­ka­ra AS­Kİ, Si­vas İl Özel İda­re­si-An­ka­ra Te­daş, İs­tan­bul B.Be­le­di­ye­si-Ko­ca­eli Be­le­di­ye­si, Er­zu­rum B.Be­le­di­ye­si ilk sı­ra­lar­da yer al­dı­lar. Biz, Trak­ya’da yer alan il­ler ola­rak Yıl­dız­lar Gü­reş lig­le­ri ön­ce­si bir tur­nu­va ya­pa­lım de­dik. Te­kir­dağ (Çor­lu Gü­reş İh­ti­sas), Edir­ne(Trak­ya Bir­lik) ve Kırk­la­re­li (Al­pu­lu Şe­ker ile Genç­lik ve Spor Ta­kım­la­rı) ka­tıl­dı ve ilk ev sa­hip­li­ği­ni de Kırk­la­re­li ola­rak biz üst­len­dik. Ger­çek­ten çe­kiş­me­li mü­sa­ba­ka­lar ol­du. Te­kir­dağ v Edir­ne’de de ya­pı­la­cak ve Trak­ya Tur­nu­va­sı so­na ere­cek. Önem­li bir ko­nu­ya te­mas et­mek is­ti­yo­rum. Tür­ki­ye’nin her ye­rin­den ba­na ge­len e-pos­ta­lar­da Bü­yük­ler Tür­ki­ye şam­pi­yo­na­la­rı­nın yer al­dı­ğı yıl­lık fa­ali­yet prog­ra­mı­nın bir an ön­ce açık­lan­ma­sı­nı ar­zu edi­yor­lar. Tas­lak yıl­lık fa­ali­yet ha­zır­lan­dı. Ama ke­sin ka­rar bir an ön­ce açık­lan­ma­lı, za­man az kal­dı. Eğer Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı ocak ayın­da ya­pı­la­cak­sa he­men açık­lan­ma­lı. Se­çim ta­ri­hi de net­leş­me­ye baş­la­dı, ke­sin ol­ma­mak­la be­ra­ber Ocak-2009 gi­bi gö­zü­kü­yor. Şu an tek aday ola­rak Dr. Os­man Akın BAK gö­rü­lü­yor. GÜ­REŞ­TEN HA­BER­LER * Ser­best ve Gre­ko­ro­men Bi­rin­ci Lig­le­rin­de bu se­zon ye­ni­den po­zi­tif pu­an­la­ma uy­gu­la­ma­sı­na ge­çi­le­cek. Bu­na gö­re kar­şı­laş­ma­lar yi­ne 7 sık­let­te ger­çek­leş­ti­ri­lir­ken, bu mü­sa­ba­ka­lar­da en faz­la ga­li­bi­yet alan ta­kım de­ğil, en faz­la po­zi­tif pu­an top­la­yan ta­kım ga­lip ge­le­cek. * Gü­reş Fe­de­ras­yo­nu Baş­kan­lı­ğı, Gü­reş Eği­tim Mer­kez­le­ri­ne mal­ze­me yar­dı­mı yap­mak için kol­la­rı sı­va­dı. * FI­LA 2008 yı­lı­nın gü­reş­çi­le­ri­ni seç­ti. Ba­yan­lar­da Bul­ga­ris­tan­dan Stan­ka Zla­te­va (72 Kg), ser­best stil­de Uk­ray­na’dan Vasyl Fe­doryshyn (60 Kg), grko­ro­men Stil­de; Azer­bay­can’dan Rovs­han Bay­ra­mov (55 Kg).
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT