BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 7+1+12=20’ler

7+1+12=20’ler

20’ler, Was­hing­ton’da Baş­kan Bush’un baş­kan­lı­ğın­da top­lan­dı. Glo­bal fi­nans kri­zi gö­rü­şül­dü. Ni­çin oluş­tu­ğu in­ce­len­di.20’ler, Was­hing­ton’da Baş­kan Bush’un baş­kan­lı­ğın­da top­lan­dı. Glo­bal fi­nans kri­zi gö­rü­şül­dü. Ni­çin oluş­tu­ğu in­ce­len­di. Kriz­den na­sıl çı­kı­la­ca­ğı tar­tı­şıl­dı. Bir­ta­kım ka­rar­lar alın­dı. Eko­no­mist­le­rin ve eko­no­mi ya­zar­la­rı­nın bir kıs­mı bu ka­rar­la­rı be­ğen­di, bir kıs­mı ye­ter­li bul­ma­dı. Top­lan­tı­ya ye­ni se­çi­len baş­kan Oba­ma ka­tıl­ma­dı. Böy­le­si­ne glo­bal ve de­rin bir so­rum­lu­lu­ğa or­tak ol­mak is­te­me­di. Dün­ya­nın 7 sü­per sa­na­yi­leş­miş zen­gin ül­ke­si: ABD, Ka­na­da, Ja­pon­ya, İn­gil­te­re, Fran­sa, İtal­ya, Al­man­ya, ara­la­rı­na, zen­gin ol­ma­mak­la be­ra­ber bü­yük nük­le­er güç sa­hi­bi Rus­ya’yı da mı­zık­çı­lık çı­kar­ma­ma­sı için al­dı­lar. Ol­du G-8’ler (Gro­up of Eight). Yıl­da bir de­fa bu ül­ke­le­rin dev­let ve­ya hü­kû­met baş­kan­la­rı dün­ya­nın bir ye­rin­de top­la­nır, dün­ya­ya ni­zâ­mât ve­rir, yok­sul ül­ke­le­re bol ke­se­den tah­si­sat ka­rar­laş­tı­rır, son­ra va­ad et­tik­le­ri meb­lağ­la­rın an­cak bir kıs­mı­nı öde­mek­le ye­ti­nir­ler. G-8, 25 Ey­lül 1999 Was­hing­ton zir­ve­sin­de, ge­liş­mek­te olan 12 ül­ke­yi ara­la­rı­na ala­rak G-20 şek­lin­de top­lan­ma­ya ka­rar ver­di (G-8 top­lan­tı­la­rı ay­rı­ca ge­ne de­vam ede­cek­ti). 12 ül­ke şun­lar: Tür­ki­ye, Suû­dî Ara­bis­tan, En­do­nez­ya, Hin­dis­tan, Çin, Ko­re, Avus­tral­ya, Mek­si­ka, Ar­jan­tin, Bre­zil­ya, Gü­ney Af­ri­ka ve AB... Bu 20 dev­let, dün­ya ser­ve­ti­nin yüz­de 80’ini elin­de tu­tu­yor. Bi­ri Tür­ki­ye, bi­ri Arap dev­le­ti (S.Ara­bis­tan), bi­ri En­do­nez­ya ol­mak üze­re 3 Müs­lü­man ül­ke­nin alın­dı­ğı gö­rü­lü­yor. Çin ve Hin­dis­tan bi­rer mil­ya­rın üze­rin­de yok­sul nü­fu­sa sa­hip iki çok önem­li dev­let­tir. Ay­rı­ca 3 La­tin Ame­ri­ka dev­le­ti (Mek­si­ka, Ar­jan­tin, Bre­zil­ya), Gü­ney Ko­re, tek Af­ri­ka dev­le­ti ola­rak Gü­ney Af­ri­ka Cum­hu­ri­ye­ti, ni­ha­yet G-8’le­re ka­tıl­ma­ya bün­ye­si ye­ter­li Avus­tral­ya var. İki zen­gin sa­na­yi dev­le­ti İs­pan­ya ile Hol­lan­da ka­tıl­ma­mış, bun­lar G-8’le­ri G-10 hâ­li­ne ge­tir­mek pe­şin­de­ler. Bu de­fa Was­hing­ton top­lan­tı­sın­da Suû­dî Ara­bis­tan Kra­lı Ab­dul­lah, Fe­de­ral Al­man­ya Şan­söl­ye­si An­ge­la Mer­kel Ha­nım, Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Ni­co­las Sar­kozy, İn­gil­te­re ve Ja­pon­ya baş­ba­kan­la­rı gi­bi önem­li dev­let adam­la­rı bu­lun­du. Tür­ki­ye’yi Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ba­şa­rı ile tem­sil et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT