BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Açık Öğ­re­ti­m­de di­key ge­çiş ka­yıt­la­rı için ya­rın son gün

Açık Öğ­re­ti­m­de di­key ge­çiş ka­yıt­la­rı için ya­rın son gün

Açık Öğ­re­tim Fa­kül­te­si­’n­de ek yer­leş­tir­me, di­key ge­çiş, li­sans öğ­re­ni­mi­ne ha­zır­lık prog­ra­mın­dan 3. sı­nı­fa ka­yıt, ikin­ci üni­ver­si­te ve li­sans ta­mam­la­ma için baş­vu­ra­cak aday­lar için sü­re ya­rın ak­şam so­na eri­yor.Açık Öğ­re­tim Fa­kül­te­si­’n­de ek yer­leş­tir­me, di­key ge­çiş, li­sans öğ­re­ni­mi­ne ha­zır­lık prog­ra­mın­dan 3. sı­nı­fa ka­yıt, ikin­ci üni­ver­si­te ve li­sans ta­mam­la­ma için baş­vu­ra­cak aday­lar için sü­re ya­rın ak­şam so­na eri­yor. Öğ­ren­ci aday­la­rı­nın in­ter­net baş­vu­ru iş­lem­le­ri “http://aof­ka­yit.ana­do­lu.edu.tr” ad­re­sin­de bu­lu­nan si­te­den, ka­yıt iş­lem­le­ri ise il­ler­de bu­lu­nan Açı­köğ­re­tim Fa­kül­te­si Bü­ro­la­rın­dan ol­mak üze­re iki aşa­ma­da ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. İn­ter­net baş­vu­ru ve ka­yıt iş­lem­le­ri 21 Ka­sım­da sa­at 17.00’de so­na ere­cek. Bu ta­rih­ten son­ra in­ter­net­ten ve­ya baş­ka bir yön­tem­le baş­vu­ru ve ka­yıt ya­pı­la­ma­ya­cak. İn­ter­net­ten baş­vu­ru yap­ma­nın ka­yıt için ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­na dik­kat çe­ken AÖF yet­ki­li­le­ri, aday­la­rın in­ter­net baş­vu­ru bel­ge­si­nin ya­zı­cı dö­kü­mü­nü ala­rak bü­ro­la­ra mü­ra­ca­at et­me­si­ni is­te­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT