BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Köy­lü Res­sam’ın ilk ser­gi­si

‘Köy­lü Res­sam’ın ilk ser­gi­si

An­ka­ra­’nın Ka­zan il­çe­si­ne bağ­lı Tek­ke kö­yün­de, yap­tı­ğı re­sim­ler­le il­gi çe­ken il­ko­kul me­zu­nu genç kız, ilk re­sim ser­gi­sini aç­tı.An­ka­ra­’nın Ka­zan il­çe­si­ne bağ­lı Tek­ke kö­yün­de, yap­tı­ğı re­sim­ler­le il­gi çe­ken il­ko­kul me­zu­nu genç kız, ilk re­sim ser­gi­sini aç­tı. Hiç­bir eği­tim al­ma­dan yap­tı­ğı re­sim­ler­le gö­ren­le­ri şaş­kı­na çe­vi­ren ve çev­re­sin­de “Köy­lü Res­sa­m” ve­ya “Şal­var­lı Pi­cas­so­” di­ye ta­nı­nan Ay­fer Boz­kurt, eği­tim ala­rak ken­di­si­ni re­sim ko­nu­sun­da da­ha da ge­liş­tir­mek is­ti­yor. Mad­di im­kan­sız­lık­lar yü­zün­den il­ko­kul­dan son­ra oku­la gi­de­me­di­ği­ni be­lir­ten Boz­kurt, şu an­da or­ta­oku­lu dı­şa­rı­dan bi­tir­mek için eği­ti­me de­vam et­ti­ği­ni söy­le­di. Re­sim yap­ma­sı­nın ken­di­si için bir tut­ku ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ay­fer Boz­kurt, “Bu­gü­ne ka­dar 200 re­sim yap­tım. Tab­lo­la­rı­mı, ev­de ge­li­şi­gü­zel mu­ha­fa­za edi­yo­rum. Tek is­te­di­ğim ba­na da sa­hip çı­kıl­sın, im­kan ve­ril­si­n” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT