BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Baş­ba­ka­nın per­for­man­sı

Baş­ba­ka­nın per­for­man­sı

Hemen, da­ha ya­zı­mın ba­şın­da ifa­de et­me­li­yim ki, Al­lah, Baş­ba­ka­nı­mı­zın gü­cü­nü ve kuv­ve­ti­ni ar­tır­sın! Tür­ki­ye’miz Tür­ki­ye ola­lı böy­le bir Baş­ba­kan gör­me­di.Hemen, da­ha ya­zı­mın ba­şın­da ifa­de et­me­li­yim ki, Al­lah, Baş­ba­ka­nı­mı­zın gü­cü­nü ve kuv­ve­ti­ni ar­tır­sın! Tür­ki­ye’miz Tür­ki­ye ola­lı böy­le bir Baş­ba­kan gör­me­di. İna­nın; biz­ler Baş­ba­ka­nı­mı­zı ta­kip et­mek­ten yo­ru­lu­yo­ruz. O ise, ge­ce gün­düz de­me­den; Tür­ki­ye’nin ve dün­ya­nın dört bir kö­şe­si­ni ar­şın­lı­yor! Ken­di­si­ni, bun­dan ön­ce ga­ze­te­ci ola­rak; şim­di de par­la­men­ter ola­rak ya­kın­dan iz­le­mek­te­yim. Gör­dü­ğüm odur ki, bu ki­şi; ken­di­si­ni va­ta­nı ve mil­le­ti için fe­da et­miş­tir. Sa­de­ce Baş­ba­kan iken de­ğil, AK Par­ti’yi kur­du­ğu gün­den be­ri, dur-du­rak bil­mek­si­zin koş­tu­ru­yor. Ame­ri­ka­lı­la­ra bi­le; “dur­mak yok, yo­la de­vam!” de­di. Böy­le bir tem­po­ya vü­cut na­sıl da­ya­nı­yor di­ye, si­ya­set dua­yen­le­ri bü­yük­le­ri­me sor­dum. Şu ce­va­bı al­dım: “Bu tip­le­rin vü­cut me­ta­bo­liz­ma­la­rı, nor­mal in­san­la­rın­ki gi­bi ça­lış­maz. Biz, işin ehem­mi­ye­ti­ne gö­re; on-on iki sa­at kol­tuk­tan hiç kalk­ma­dan otu­rum ta­kip eden li­der­ler bi­li­riz!” Üzü­le­rek ifa­de et­me­li­yim ki, Baş­ba­ka­nı­mı­zın bu yük­sek per­for­man­sı­na ayak uy­du­ra­bi­le­cek ne si­ya­set ve ne de bü­rok­ra­si ada­mı mev­cut­tur! Bir-iki ki­şi var­sa da; bun­lar is­tis­na ola­ca­ğın­dan kay­da de­ğer bu­lun­ma­dı! Ken­di­si­ne acı­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ve da­ha uzun se­ne­ler bu va­ta­na ve mil­le­te hiz­met ede­bil­me­si için din­len­me­ye ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tın­ca şu ce­va­bı ver­di: “Bu ül­ke A’dan Z’ye öy­le­si­ne ih­mal edil­miş ve dı­şı­mız­da­ki ül­ke­ler de bi­zim­le olan me­sa­fe­le­ri­ni öy­le­si­ne aç­mış­lar­dır ki, bir sa­ni­ye du­ra­ma­yız! Bi­zim gö­rev­le­ri­mi­ze ta­lip olan­la­rın özel ha­yat­la­rı ola­maz! Biz­ler için din­len­mek an­cak mu­sal­la ta­şın­da ola­bi­lir! Ra­ha­tı­nı ve ha­ya­tı­nı dü­şü­nen bu gö­rev­le­re ta­lip ol­ma­ma­lı­dır!” Sağ­lı­ğı­nı tek­rar ha­tır­la­tın­ca da; “ne ya­pa­lım; git­ti­ği ye­re ka­dar!” de­di. O za­man an­la­dım ki, Baş­ba­ka­nı­mı­zın ba­zen si­nir­li ha­li­nin se­be­bi yal­nız­ca Ka­ra­de­niz­li olu­şun­dan kay­nak­lan­mı­yor. Ken­di­si­ni pa­ra­lar­ca­sı­na koş­tu­ran bir in­sa­nın yap­tık­la­rı tak­dir edil­me­yip, üs­tü­ne üst­lük bir de ka­ra­la­nıp, yer­den ye­re vu­rul­ma­ya ça­lı­şı­lır­sa; bu tak­dir­de in­sa­nın si­nir­len­me­me­si ger­çek­ten çok ama çok zor­dur. Bü­tün bun­la­ra rağ­men biz, yi­ne de Baş­ba­ka­nı­mı­za; “aman dik­kat!” di­yo­ruz!
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95464
  % 1.47
 • 4.7578
  % -0.74
 • 5.5643
  % -0.86
 • 6.2385
  % -0.81
 • 188.034
  % -0.99
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT