BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ­Hin­dis­tan’a e­ko­no­mik ­çı­kar­ma

­Hin­dis­tan’a e­ko­no­mik ­çı­kar­ma

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, As­ya’nın par­la­yan yıl­dı­zı Hin­dis­tan’a eko­no­mik çı­kar­ma ya­pı­yor.> Bu­ket Gü­ven AN­KA­RA Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, As­ya’nın par­la­yan yıl­dı­zı Hin­dis­tan’a eko­no­mik çı­kar­ma ya­pı­yor. Er­do­ğan bu­gün ak­şam sa­at­le­rin­de yo­la çı­ka­ca­ğı Hin­dis­tan’da beş gün­lük sü­rey­le res­mi te­mas­lar­da bu­lu­na­cak. Dış Eko­no­mik İliş­ki­ler Ku­ru­lu’nun (DE­İK) or­ga­ni­zas­yo­nu ile iş adam­la­rı­nın da iş­ti­rak ede­ce­ği ge­zi­de he­def, iki ül­ke ara­sın­da­ki 2.6 mil­yar do­lar­lık ti­ca­ret hac­mi­ni 10 mil­yar do­la­ra yük­selt­mek ola­rak be­lir­len­di. Er­do­ğan, Ye­ni Del­hi’de Hin­dis­tan Cum­hur­baş­ka­nı Pra­tib­ha Pa­til, Baş­ba­kan Man­mo­han Sing ve di­ğer yet­ki­li­ler­le gö­rü­şe­cek. Gö­rüş­me­ler­de geç­ti­ği­miz yıl yüz­de 9.1’lik bir bü­yü­me ora­nı ya­ka­la­yıp ‘As­ya’nın bü­yü­yen de­vi’ un­va­nı­nı alan Hin­dis­tan’la Tür­ki­ye ara­sın­da­ki iliş­ki­ler ele alı­na­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT