BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Karadeniz’de petrol umudu

Karadeniz’de petrol umudu

Ka­ra­de­niz’in de­rin­lik­le­rin­de pet­rol bul­mak i­çin el sı­kı­şan Ex­xon­Mo­bil ve T­PA­O, 450 mil­yon do­lar­lık dev a­ra­ma p­ro­je­si­ni bir­lik­te yü­rü­te­cekAMERİKA’NIN PETROL ARAMA DEVİ EXXONMOBIL İLE TPAO, PETROL VE DOĞAL GAZ ARAMA KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ YAPACAK ­Ka­ra­de­niz’in de­rin­lik­le­rin­de pet­rol bul­mak i­çin el sı­kı­şan Ex­xon­Mo­bil ve T­PA­O, 450 mil­yon do­lar­lık dev a­ra­ma p­ro­je­si­ni bir­lik­te yü­rü­te­cek > Dön­dü Sa­rı­ışık AN­KA­RA­ İ­HA Tür­ki­ye Pet­rol­le­ri Ano­nim Or­tak­lı­ğı (TPA­O) ile ABD’nin pet­rol ara­ma de­vi Ex­xon­Mo­bil, Ka­ra­de­niz’in de­rin de­niz alan­la­rın­da pet­rol ve do­ğal gaz ara­ma­la­rın­da bu­lun­mak için iş ­bir­li­ği an­laş­ma­sı im­za­la­dı. Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­ka­nı Hil­mi Gü­ler’in de ka­tıl­dı­ğı im­za tö­re­nin­de söz ko­nu­su an­laş­ma­ya, TPA­O adı­na Ge­nel Mü­dür Meh­met Uy­sal, Ex­xon­Mo­bil Exp­lo­ra­ti­on Com­pany adı­na da Baş­kan Yar­dım­cı­sı Elwyn Grif­fiths im­za koy­du. An­laş­ma çer­çe­ve­sin­de 400-450 mil­yon do­lar “ara­ma” ya­tı­rı­mı ya­pı­la­ca­ğı, bun­dan el­de edi­le­cek olum­lu so­nuç­la­ra gö­re de, “üre­tim” ya­tı­rı­mı­nın 20-40 mil­yar do­la­rı bu­la­ca­ğı kay­de­dil­di. An­laş­ma­ya gö­re, TPA­O’nun, Tür­ki­ye’nin ka­ra su­la­rı dı­şın­da yer alan ve Kas­ta­mo­nu, Bar­tın, Sam­sun il­le­ri­nin ku­ze­yi­ni kap­sa­yan de­niz ruh­sat­la­rın­da sa­hip ol­du­ğu pet­rol hak­kı­nın yüz­de 50’si­ni Ex­xon­Mo­bil’in yük­sek ara­ma ris­ki­ni üst­len­me­si kar­şı­lı­ğın­da dev­ret­me­si­ni içe­ri­yor. DA­HA AZ BA­ĞIM­LI­LIK... Tö­ren­de ko­nu­şan Ba­kan Hil­mi Gü­ler, Ka­ra­de­niz’de pet­rol ve do­ğal gaz kay­nak­la­rı­nın bu­lun­ma­sı­nın böl­ge is­tik­ra­rı­na, ba­rı­şı­na ve dün­ya ener­ji arz gü­ven­li­ği­ne bü­yük kat­kı­la­rı ola­ca­ğı­nı bil­dir­di. Tür­ki­ye’nin ih­ti­yaç duy­du­ğu pet­ro­lü ve do­ğal ga­zı çı­ka­ra­rak dı­şa ba­ğım­lı­lı­ğı azalt­ma­yı, hât­tâ or­ta­dan kal­dır­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni be­lir­ten Gü­ler, şun­la­rı söy­le­di: “Ka­ra­de­niz’de tec­rü­be­li Ex­xon­Mo­bil ile bir­lik­te ça­lı­şa­ca­ğız. Do­la­yı­sıy­la çok ümit­li ola­rak bil­gi­le­ri­mi­zi, be­ce­ri­le­ri­mi­zi, ge­le­nek­le­ri­mi­zi ve ay­nı za­man­da tek­nik an­la­yı­şı­mı­zı da or­ta­ya ko­ya­rak uzun bir yo­lu­cu­lu­ğa çı­kı­yo­ruz. TPA­O ken­di­si gi­bi güç­lü bir şir­ke­ti bul­du. Yıl­lar­dır, ‘çır­pı­nır­dı Ka­ra­de­niz’ di­ye söy­le­di­ği­miz şar­kı­yı sa­de­ce söy­le­mek­le kal­ma­ya­ca­ğız, şim­di ar­tık Ka­ra­de­niz’in bu fa­ali­yet­le­ri­ni du­ya­ca­ğız.” SI­RA­DA AK­DE­NİZ VAR TPA­O Ge­nel Mü­dü­rü Meh­met Uy­sal da, Ka­ra­de­niz’in Ha­zar De­ni­zi­ne ben­zer zen­gin bir po­tan­si­yel ta­şı­dı­ğı­na inan­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Ka­ra­de­niz’in Tür­ki­ye’nin ham pet­rol ve do­ğal gaz ba­ğım­sız­lı­ğı­na gi­den yo­lun baş­lan­gı­cı ol­du­ğu­na ina­nı­yo­ruz” de­di. Ka­ra­de­niz’in bir adım ar­ka­sın­da ol­sa da önü­müz­de­ki dö­nem­de Ak­de­niz’in adı­nın da da­ha çok du­yu­la­ca­ğı­nı ifa­de eden Uy­sal, Ak­de­niz’de­ki je­olo­jik ve je­ofi­zik ça­lış­ma­la­rı­nın da ya­kın­da ol­gun­la­şa­ca­ğı­nı ve ora­da da Ka­ra­de­niz’de­ki pet­rol zen­gin­lik­le­ri­ne ben­zer zen­gin­lik­le­rin or­ta­ya ko­yu­la­ca­ğı­nı kay­det­ti. Ex­xon­Mo­bil Exp­lo­ra­ti­on Com­pany Baş­kan Yar­dım­cı­sı Elwyn G­rif­fiths de, ya­pı­lan iş­bir­li­ği i­le de­rin de­niz a­ra­ma­cı­lı­ğın­da­ki tec­rü­be­le­ri­ni Ka­ra­de­niz’e ta­şı­mak­tan mem­nu­ni­yet duy­duk­la­rı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT