BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SA­NAT­LA TA­NIŞ­TI­LAR

SA­NAT­LA TA­NIŞ­TI­LAR

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­yış­da­ğı Da­rü­la­ce­ze Mü­dür­lü­ğü’nün 75 sa­ki­ni bu­gün­ler­de, ku­rum bün­ye­sin­de a­çı­lan sa­nat a­töl­ye­sin­de ye­ni­den ü­re­ti­me geç­me­nin key­fi­ni ya­şı­yorBü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­yış­da­ğı Da­rü­la­ce­ze Mü­dür­lü­ğü’nün 75 sa­ki­ni bu­gün­ler­de, ku­rum bün­ye­sin­de a­çı­lan sa­nat a­töl­ye­sin­de ye­ni­den ü­re­ti­me geç­me­nin key­fi­ni ya­şı­yor Ka­yış­da­ğı Da­rü­la­ce­ze bün­ye­sin­de dü­zen­le­nen sa­nat atöl­ye­si, geç­ti­ği­miz gün­ler­de fa­ali­ye­te baş­la­dı. Ekim-ma­yıs dö­ne­min­de de­vam ede­cek olan atöl­ye ça­lış­ma­la­rı­na şu an iti­ba­riy­le 75 Da­rü­la­ce­ze sa­ki­ni ka­tı­lı­yor. İS­MEK’ten ge­len eğit­men­ler ta­ra­fın­dan ve­ri­len uy­gu­la­ma­lı eği­tim­le­re ka­tı­lan Da­rü­la­ce­ze­li am­ca­lar ve tey­ze­le­rin, ah­şap bo­ya­ma ala­nın­da­ki ça­lış­ma­la­rı, gö­ren­le­rin be­ğe­ni­si­ni ka­za­nı­yor. Da­rü­la­ce­ze sa­kin­le­ri sa­bah kah­val­tı­sı­nın ar­dın­dan atöl­ye­nin yo­lu­nu tu­tu­yor. Sa­bah 9.30’da baş­la­yan ilk grup ça­lış­ma­la­rı öğ­le ye­me­ği­nin yen­di­ği 12.00’ye ka­dar de­vam edi­yor. Zİ­YA­RET­Çİ­LE­RE SA­TI­YOR­LAR Ka­yış­da­ğı Da­rü­la­ce­ze’nin sa­nat atöl­ye­sin­de öğ­le­den son­ra gru­bu ça­lış­ma­la­rı ise 13.30-16.00 sa­at­le­ri ara­sın­da de­vam edi­yor. Ka­yış­da­ğı Da­rü­la­ce­ze sa­kin­le­ri, sa­nat atöl­ye­sin­de yap­tık­la­rı ürün­le­ri, ku­rum yö­ne­ti­mi­nin ken­di­le­ri­ne tah­sis et­ti­ği stant­lar­da sa­tı­şa su­nu­yor. Da­rü­la­ce­ze­li­ler, el eme­ği göz nu­ru dö­ke­rek or­ta­ya koy­duk­la­rı eser­le­ri 10-50 YTL ara­sın­da Da­rü­la­ce­ze’yi zi­ya­ret eden mi­sa­fir­le­rin be­ğe­ni­si­ne su­nu­yor. KİM­SE­SİZ­LE­RİN SI­CAK YU­VA­SI İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sağ­lık ve Sos­yal Hiz­met­ler Dai­re Baş­kan­lı­ğı Ka­yış­da­ğı Da­rü­la­ce­ze Mü­dür­lü­ğü’nde bu­gün iti­ba­riy­le 723 yaş­lı ve kim­se­siz İs­tan­bul­lu ha­ya­tı­nı sür­dü­rü­yor. Te­sis­ler­de yaş­lı­la­rın muh­te­lif ih­ti­yaç­la­rı­nın ya­nı sı­ra sos­yal ih­ti­yaç­la­rı­nın da kar­şı­lan­ma­sı yö­nün­de de bir­çok or­ga­ni­zas­yon dü­zen­le­ni­yor. YAP­TIK­LA­RI ÇA­LIŞ­MA­LAR GÖ­REN­LE­Rİ ŞA­ŞIR­TI­YOR İS­MEK’ten ge­len e­ğit­men­ler ta­ra­fın­dan ve­ri­len uy­gu­la­ma­lı e­ği­tim­le­re ka­tı­lan Da­rü­la­ce­ze­li am­ca­lar ve tey­ze­le­rin, ah­şap bo­ya­ma a­la­nın­da­ki ça­lış­ma­la­rı, gö­ren­le­rin be­ğe­ni­si­ni ka­za­nı­yor. Da­rü­la­ce­ze sa­kin­le­ri sa­bah kah­val­tı­sı­nın ar­dın­dan a­töl­ye­nin yo­lu­nu tu­tu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT