BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Do­ğuda yağmur ve karla beraber çile de başladı

Do­ğuda yağmur ve karla beraber çile de başladı

Ekip­le­r, ka­pa­nan yol­lar­da tra­fik akı­şı­nın ak­sa­ma­ma­sı için bü­yük ça­ba gös­ter­di.> İh­san Se­nir ER­ZİN­CAN İHA Er­zin­can’da ak­şam sa­at­le­rin­de baş­la­yan yo­ğun kar ya­ğı­şı se­be­biy­le ka­ra­yol­la­rın­da ula­şım ak­sa­dı. Er­zin­can-Si­vas Ka­ra­yo­lu’nun Sa­kal­tu­tan mev­kii ve Er­zin­can-Gü­müş­ha­ne Ka­ra­yo­lu’nun Ah­me­di­ye Ba­kıme­vi mev­ki­in­de yağ­mur ya­ğı­şı­nın ka­ra dö­nüş­me­si üze­ri­ne özel­lik­le bü­yük araç sü­rü­cü­le­ri çok zor an­lar ya­şa­dı. Tra­fik po­lis­le­ri, yol­lar­da ka­lan araç­lar se­be­biy­le yak­la­şık 2 sa­at sü­rey­le Er­zin­can’dan, Si­vas ve Gü­müş­ha­ne is­ti­ka­me­ti­ne araç­la­rın ge­çi­şi­ne izin ver­me­di. Er­zin­can-Si­vas Ka­ra­yo­lu’nun 34. ki­lo­met­re­sin­de­ki Sa­kal­tu­tan ram­pa­sın­da da yo­lun kay­gan­laş­ma­sı üze­ri­ne yak­la­şık 30 kam­yon ve TIR yol­da kal­dı. Araç­la­rı kur­tar­mak için ka­ra­yol­la­rı­na bağ­lı ekip­ler bir ta­raf­tan yol te­miz­le­me ça­lış­ma­sı ya­par­ken di­ğer ta­raf­tan da araç­la­rın kur­ta­rıl­ma­sı­na yar­dım­cı ol­du. Ka­pa­lı yol­lar sa­at­ler son­ra ula­şı­ma açıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT