BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kav­ga e­den ba­lık­çıya AŞÇILIK cezası verildi

Kav­ga e­den ba­lık­çıya AŞÇILIK cezası verildi

Pa­zar­da tar­tış­tı­ğı es­naf ta­ra­fın­dan mah­ke­me­ye ve­ri­len Ha­run Çe­tin­ka­ya, 2.5 ay­lık ce­za­sı­nı aş­çı­lık ya­pa­rak çe­ki­yorIs­par­ta­’da pa­zar­da tar­tış­tı­ğı es­naf­la mah­ke­me­lik olan ba­lık­çı Ha­run Çe­tin­ka­ya, ce­za­sı­nı İmam Ha­tip Li­se­si­’nin ye­mek­ha­ne­sin­de aş­çı­lık ya­pa­rak çe­ki­yor. Pa­zar­da tar­tış­tı­ğı es­na­fın ken­di­sin­den da­va­cı ol­ma­sıy­la bir­lik­te ha­kim kar­şı­sı­na çı­kan Çe­tin­ka­ya, 2.5 ay ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı. Ha­ki­min, ce­za­sı­nı çek­mek için 3 se­çe­nek sun­du­ğu­nu be­lir­ten Çe­tin­ka­ya, “Ya 2 bin 500 YTL ce­za öde­ye­cek­tim ya ce­za­evi­ne gi­re­cek­tim ya da ka­mu ce­za­sı ala­cak­tım. Pa­ra öde­me­yi ve ce­za­evi­ne gir­me­yi ter­cih et­me­dim. Ka­mu ce­za­sı­nı ön­ce­den duy­muş­tum. Bu se­çe­ne­ği ka­bul et­tim. De­ne­tim­li Ser­best­lik Şu­be Mü­dür­lü­ğü be­ni İmam Ha­tip Li­se­si­ne yön­len­dir­di­” de­di. Asıl işi­nin ba­lık­çı­lık ol­du­ğu­nu be­lir­ten Çe­tin­ka­ya, İmam Ha­tip Li­se­si­nin ye­mek­ha­ne­sin­de aş­çı­ya yar­dım et­ti­ği­ni ve bu ce­za­sı sa­ye­sin­de aş­çı­lı­ğı da öğ­ren­di­ği­ni kay­det­ti.
Kapat
KAPAT