BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gazeteci Or­han Ta­şan ve­fat et­ti

Gazeteci Or­han Ta­şan ve­fat et­ti

Bir sü­re­dir kalp ra­hat­sız­lı­ğı se­be­biy­le Mal­te­pe Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si­’n­de te­da­vi gö­ren ga­ze­te­ci Or­han Ta­şan (74) ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.Bir sü­re­dir kalp ra­hat­sız­lı­ğı se­be­biy­le Mal­te­pe Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si­’n­de te­da­vi gö­ren ga­ze­te­ci Or­han Ta­şan (74) ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. 1934 yı­lın­da Mer­si­n’­de do­ğan Or­han Ta­şan, İs­tan­bul Yük­sek Ga­ze­te­ci­lik Oku­lu­nu bi­tir­di. Ga­ze­te­ci­liğe Ar­ka­daş Se­si Der­gi­si­’n­de baş­la­yan Ta­şan, Va­kit, Bü­yük Do­ğu, Ge­ce Pos­ta­sı, Son Tel­graf, Son Pos­ta, Şe­hir, Ter­cü­man, Ada­let, Hür Ana­do­lu ve Ba­rış ga­ze­te­le­rin­de mu­ha­bir, ya­zı iş­le­ri mü­dü­rü, ya­zar ve tem­sil­ci ola­rak gö­rev yap­tı. TRT’­de Ha­ber Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ve İs­tan­bul Böl­ge Mü­dür­lü­ğü, Ba­sın İlan Ku­ru­mu Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­de Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı ya­pan Ta­şan, İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si İle­ti­şim Fa­kül­te­sin­de öğ­re­tim gö­rev­li­si ola­rak ga­ze­te­ci­lik ders­le­ri ver­di. Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti ve Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Sen­di­ka­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­li­ği­ de yapan Or­han Ta­şan, ba­sın şe­ref kar­tı sa­hi­biy­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT