BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şim­şek: IMF i­le gö­rü­şü­yo­ruz ­so­nuç i­çin er­ken

Şim­şek: IMF i­le gö­rü­şü­yo­ruz ­so­nuç i­çin er­ken

IMF ile ya­pı­la­cak an­laş­ma­nın enf­las­yon­la mü­ca­de­le­ye olum­lu kat­kı ya­pa­ca­ğını söy­le­yen Dev­let Ba­ka­nı Şim­şek, “Anlaşmanın miktarı konusunda konuşmak erken” dedi



E­KO­NO­MİST­LER ‘K­RE­Dİ­Lİ’ Dİ­YOR Bu­gü­ne ka­dar 19 de­fa stand-by ya­pı­lan IMF ile an­laş­ma­nın kre­di­li mi, ih­ti­ya­ti mi ol­du­ğu­na ka­rar ve­ril­me­di. Eko­no­mist­ler, kre­di­li bir stand-by an­laş­ma­sı­nın gü­ve­ni ar­tı­ra­ca­ğı­na dik­kat çek­ti. Hükü­met, Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu (IMF) ile stand-by gö­rüş­me­le­rin­de son aşa­ma­ya gel­di. Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, gö­rüş­me­le­rin de­vam et­ti­ği­ni, IMF ile Tür­ki­ye’nin men­fa­at­le­riy­le uyum­lu ön­ce­lik­le­ri­ni dik­ka­te ala­cak bir prog­ram üze­rin­de ça­lış­ma­la­rın de­vam et­ti­ği­ni söy­le­di. İs­viç­re Eko­no­mi Ba­ka­nı Do­ris Le­ut­hard ile dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan so­ru­la­rı ce­vap­lan­dı­ran Şim­şek, “Prog­ra­mın içe­ri­ği, fi­nans­ma­nı ve za­ma­nı için son de­re­ce er­ken” de­di. Şim­şek, 25 ila 30 mil­yar do­lar ola­rak te­laf­fuz edi­len fi­nans­man tu­ta­rı­nın te­yid ede­bi­le­ce­ği tür­den ra­kam­lar ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Şim­şek, ye­ni prog­ra­mın nor­mal bir stand-by mı, ih­ti­ya­ti stand-by mı ola­ca­ğı­na da­ir so­ru­ya da “Bu­nu söy­le­mek için er­ken” ce­va­bı­nı ver­di. Tür­ki­ye’nin kriz­den et­ki­len­me­si­nin şim­di­ye ka­dar gö­re­ce­li ola­rak sı­nır­lı kal­dıy­sa, bu­nun Türk ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün sağ­lam ol­ma­sı­na bağ­la­na­bi­le­ce­ği­ni de ifa­de eden Şim­şek, “Biz ban­ka­cı­lık sek­tö­rü ve re­el sek­tö­rü bir­bi­rin­den ayı­ra­ma­yız. İki­si de bi­zim için son de­re­ce önem­li. Böy­le bir dö­nem­de ta­bii ki ban­ka­la­rı­mı­zın özel sek­tö­re des­tek ver­me­si­nin de­vam et­me­si­ni ar­zu­la­rız ve bu­nun için de ta­bii ­ki ken­di­le­ri­ne yar­dım­cı ola­ca­ğız” diye konuştu. Revize edilen enf­las­yon hız­la dü­şe­cek Enf­las­yon he­de­fi­nin 2009-2010 yıl­la­rı için sı­ra­sıy­la yüz­de 7.5 ve yüz­de 6.5 ola­rak re­vi­ze edil­di­ği­ni, 2011 için de yüz­de 5.5 ol­du­ğu­nu söy­le­di. Tür­ki­ye’nin son 6 yıl­da uy­gu­la­nan ma­li di­sip­lin ve pa­ra po­li­ti­ka­la­rıy­la dış şok­la­ra kar­şı di­renç­li ha­le gel­di­ği­ni, an­cak kri­zin de­rin­li­ği se­be­biy­le et­ki­len­me­nin do­ğal kar­şı­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Ba­kan Şim­şek, bü­yü­me hı­zı­nın son dö­nem­ler­de önem­li öl­çü­de ya­vaş­la­dı­ğı­nı söy­le­di. Geç­ti­ği­miz dö­nem­de gı­da ve ener­ji fi­yat­la­rın­da­ki ar­tı­şın enf­las­yo­nun yük­sel­me­si­ne se­bep ol­du­ğu­nu da ha­tır­la­tan Şim­şek, bu dö­nem­de ise pet­rol fi­ya­tın­da­ki ge­ri­le­me, ta­lep­te­ki ge­ri­le­me gi­bi se­bep­le­rin enf­las­yon­la mü­ca­de­le­ye olum­lu kat­kı ya­pa­ca­ğı­nı bek­le­dik­le­ri­ni di­le ge­tir­di,
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT