BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rüş­vet, gi­der ya­zı­la­ma­ya­cak

Rüş­vet, gi­der ya­zı­la­ma­ya­cak

Rüş­vet ve rüş­vet­le il­gi­li her tür­lü gi­der ver­gi­ye ta­bi ka­zan­cın tes­pi­tin­de gi­der ola­rak dik­ka­te alı­na­ma­ya­cak. Ku­rum­lar Ver­gi­si Ge­nel Teb­li­ği­ne gö­re, rüş­vet ve rüş­vet­le il­gi­li gi­der­ler de, ti­ca­ri ka­zanç­tan dü­şü­rü­le­me­ye­cek.Rüş­vet ve rüş­vet­le il­gi­li her tür­lü gi­der ver­gi­ye ta­bi ka­zan­cın tes­pi­tin­de gi­der ola­rak dik­ka­te alı­na­ma­ya­cak. Ku­rum­lar Ver­gi­si Ge­nel Teb­li­ği­ne gö­re, rüş­vet ve rüş­vet­le il­gi­li gi­der­ler de, ti­ca­ri ka­zanç­tan dü­şü­rü­le­me­ye­cek. Ver­gi in­di­ri­min­de Ar-Ge ça­lış­ma­la­rı bu­lu­nur­ken, İs­tan­bul 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti ajan­sı­na ya­pı­la­cak her tür­lü ba­ğış ve yar­dım­lar­la spon­sor­luk har­ca­ma­la­rı ver­gi in­di­ri­mi­ne ko­nu ola­bi­le­cek. Ma­li­ye’nin teb­li­ği­ne gö­re, spor şans oyun­la­rı­nın rek­lam ge­lir­le­ri­nin KDV’le­ri­ni öde­me­yen spor ku­lüp­le­ri­ne yö­ne­lik dü­zen­le­me ha­zır­la­nı­yor. Bu­na gö­re, yüz­de 18’lik KDV’nin yüz­de 60’ını fe­de­ras­yon ve dü­zen­le­yi­ci ku­ru­luş, ka­lan bö­lü­mü­nü ise ku­lüp­ler dev­le­te öde­ye­cek. Yüz­de 60’lık oran ge­rek­ti­ğin­de yüz­de 90’a ka­dar çı­ka­rı­la­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT