BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > K­riz de­di­ko­du­la­rı a­lış­ve­riş­le ön­le­ne­cek

K­riz de­di­ko­du­la­rı a­lış­ve­riş­le ön­le­ne­cek

“K­riz­den da­ha çok de­di­ko­dusu pi­ya­sa­la­rı et­ki­li­yor” di­yen İ­TO Baş­ka­nı Mu­rat Yal­çın­taş, yak­la­şık 1 ay sü­re­cek a­lış­ve­ri­şi teş­vik kam­pan­ya­sı baş­lat­tı> Mus­ta­fa Se­zer İS­TAN­BUL A­lış­ve­riş Kam­pan­ya­sı­nı, İ­TO Baş­ka­nı Murat Yal­çın­taş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ka­dir Top­baş ve 24 der­nek tem­sil­ci­si bir­lik­te a­çık­la­dı. İs­tan­bul Ti­ca­ret Oda­sı Baş­ka­nı Mu­rat Yal­çın­taş, son 2 ay­da İs­tan­bul’da alış­ve­riş­te­ dü­şüş göz­lem­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Bu du­rum kriz­den teh­li­ke­li” de­di. Kriz­den çok de­di­ko­du­su­nun pi­ya­sa­da et­ki­li ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Kri­zin re­el sek­tö­re sıç­ra­ma­ma­sı için tu­rizm­den pe­ra­ken­de­ye, mo­bil­ya­ya ka­dar çe­şit­li sek­tör­ler­de­ki 24 der­ne­ğin ka­tı­lı­mı ile alış­ve­riş kam­pan­ya­sı dü­zen­le­dik. Bu­na İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si de des­tek ver­di. Dün­ya­da­ki kriz­den her ül­ke gi­bi Tür­ki­ye de ken­di­ne dü­şen pa­yı ala­cak. Kriz biz­de da­ha çok iç ve dış ta­le­bin azal­ma­sıy­la et­ki­li ola­cak. Ta­lep dü­şü­şü çok teh­li­ke­li. Bu­nun için bir an ön­ce ted­bir al­ma­lı­yız. Ya­rın bir gün yap­rak kı­pır­da­maz ha­le ge­lir­se za­rar tah­min­ler­den çok da­ha bü­yük olur” di­ye ko­nuş­tu. İH­Tİ­YA­CI­NI­ZI ALIN İn­san­la­rın ya­rın­la­rı­nı dü­şü­ne­rek tü­ke­ti­min er­te­len­di­ği­ni be­lir­ten Yal­çın­taş, “Alış­ve­riş için gün bu­gün” ve “Bir­lik­te Ha­re­ket-Bir­lik­te Be­re­ket” slo­gan­la­rıy­la bir alış­ve­riş kam­pan­ya­sı baş­lat­tık. Kam­pan­ya ile in­san­la­rı ih­ti­yaç­la­rı­nın öte­si için de­ğil, ih­ti­yaç­la­rı­nı er­te­le­me­me­le­ri için alış­ve­ri­şe ça­ğı­rı­yo­ruz. Eko­no­mi­nin çark­la­rı­nın dur­ma­sı­nı ön­le­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz” de­di. Kam­pan­ya, bay­ra­mın ilk haf­ta­sı­nı da içi­ne ala­cak. Fir­ma­la­rın ya­pa­bi­le­ce­ği ka­dar in­di­rim yap­ma­sı esa­sı­na da­ya­nan kam­pan­ya­nın, iler­le­yen dö­nem­de çev­re ül­ke­ler­den de müş­te­ri çe­ke­cek şe­kil­de dü­zen­len­me­si plan­la­nı­yor. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş da 1 ay­lık sü­reç­te pi­ya­sa­nın ha­re­ket­le­nip bu­nun bü­tün Tür­ki­ye’ye ya­yı­la­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı da kay­det­ti. Fa­iz in­di­ri­mi mo­ral ve­re­cek İs­tan­bul Ti­ca­ret Oda­sı (İTO) Baş­ka­nı Mu­rat Yal­çın­taş, Mer­kez Ban­ka­sı’nın fa­iz in­di­ri­mi ka­ra­rı ve dö­viz pi­ya­sa­sı ön­lem­le­ri­ni, bü­yü­me ve is­tih­da­mı kol­la­yan bir an­la­yı­şın yan­sı­ma­sı ola­rak de­ğer­len­dir­di. Yal­çın­taş, ka­ra­rın pi­ya­sa­la­ra be­lir­li öl­çü­de mo­ral ka­zan­dı­ra­ca­ğı­nı ifa­de ede­rek “, ay­rı­ca ola­sı bir IMF an­laş­ma­sı ile bir­lik­te, eş za­man­lı ola­rak ger­çek­leş­me­si ha­lin­de, böy­le bir fa­iz in­di­ri­mi­nin et­ki­si da­ha da güç­lü ola­cak.”de­di
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT