BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kin­le i­şi­miz yok

Kin­le i­şi­miz yok

Trab­zons­por Kap­ta­nı Hü­se­yin Çim­şir, Si­vass­por’la geç­miş­te ya­şa­nan olay­lı ma­çı unut­tuk­la­rı­nı ve kin­le ha­re­ket et­me­dik­le­ri­ni vur­gu­la­ya­rak, haf­ta so­nu oy­na­na­cak kar­şı­laş­ma­yı ta­raf­ta­rın da des­te­ğiy­le ka­za­na­rak li­der­li­ği de­vam et­tir­mek is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di.“GÜ­ZEL­LİK­LER OL­MA­LI” Trab­zons­por Kap­ta­nı Hü­se­yin Çim­şir, Si­vass­por’la geç­miş­te ya­şa­nan olay­lı ma­çı unut­tuk­la­rı­nı ve kin­le ha­re­ket et­me­dik­le­ri­ni vur­gu­la­ya­rak, haf­ta so­nu oy­na­na­cak kar­şı­laş­ma­yı ta­raf­ta­rın da des­te­ğiy­le ka­za­na­rak li­der­li­ği de­vam et­tir­mek is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. “Si­vass­por ile da­ha ön­ce ya­şa­nan bir sü­reç var. Bir hak­sız­lı­ğa uğ­ra­dık. Ama biz bu­nu unu­ta­rak ma­ça çı­ka­ca­ğız” di­yen Hü­se­yin, “Geç­mi­şe ta­kı­lıp kal­ma­mak la­zım. Ki­nin bir yer­de kal­ma­sı la­zım. Fut­bol­da gü­zel şey­ler ol­ma­lı. Bi­zim ta­raf­ta­rı­mız sağ­du­yu­lu ve cen­til­men­dir. Ta­kım­la­rı­nı iyi bir şe­kil­de des­tek­le­ye­cek­ler­dir” şek­lin­de ko­nuş­tu. “KAÇ­TI DE­TİRT­ME­DİM” Se­zon ba­şın­da bir ta­kım sı­kın­tı­lar ya­şa­dı­ğı­nı ama bun­la­rı do­ğal kar­şı­la­dı­ğı­nı söy­le­yen Hü­se­yin, “Bı­ra­kıp gi­de­bi­lir­dim ama kaç­tı de­me­sin­ler di­ye git­me­dim. Trab­zons­por’da acı­ma­sız bir şe­kil­de eleş­ti­ri alı­yo­rum. Bun­lar eleş­ti­ren­le­rin ken­di yo­rum­la­rı­dır. Eleş­ti­ri­le­re say­gı duy­mu­yo­rum. Da­ha tam an­la­mıy­la ta­kım ola­ma­dık. Ama bu yol­da iler­li­yo­ruz. 11 haf­ta so­nun­da en ya­kın ra­ki­bi­mi­zin 4 pu­an önün­de li­gin zir­ve­sin­de­yiz. Trab­zons­por’un he­de­fi her za­man şam­pi­yon­luk­tur. İn­şal­lah şu an­da­ki ko­nu­mu­mu­zu se­zon so­nu­na ka­dar de­vam et­ti­ri­riz” de­di. >> Mus­ta­fa US­TA-Gök­men ŞA­HİN-Trab­zon (İHA) “GÖKHAN’LA UYUMLUYUZ” Dün Hü­se­yin Çim­şir’le bir­lik­te ba­sın top­lan­tı­sı ya­pan Umut Bu­lut, Gök­han Ünal’la uyum prob­le­mi ya­şa­ma­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Ba­zı özel­lik­le­ri­miz bir­bi­ri­ne ya­kın, an­la­şa­ma­dı­ğı­mız al­gı­la­nı­yor ama her ge­çen haf­ta da­ha iyi ola­ca­ğız” diye konuştu. Umut, yıldız futbolcu Yat­ta­ra’ya des­tek olun­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­lar­ken A Mil­li Ta­kım’da oy­na­mak is­te­di­ği­ni de sözerine ekledi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT