BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tuz­la’dan Si­liv­ri’ye met­ro i­le gi­di­le­cek

Tuz­la’dan Si­liv­ri’ye met­ro i­le gi­di­le­cek

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan İs­tan­bul’un ge­le­ce­ği­ne şe­kil ve­re­cek pla­na gö­re Tuz­la ve Si­liv­ri ye­ni çe­kim mer­kez­le­ri ola­cak.> Cü­neyt Bi­tik­çi­oğ­lu İS­TAN­BUL Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan İs­tan­bul’un ge­le­ce­ği­ne şe­kil ve­re­cek pla­na gö­re Tuz­la ve Si­liv­ri ye­ni çe­kim mer­kez­le­ri ola­cak. Pla­na gö­re Tuz­la sa­na­yi ve yer­le­şim ala­nı ola­rak plan­lan­dı. İl­çe­ye bir tek­no­lo­ji par­kı ve üni­ver­si­te ya­pıl­ma­sı ön­gö­rü­lür­ken Tuz­la’nın ay­nı za­man­da ti­ca­re­tin lo­jis­tik mer­ke­zi ol­ma­sı için iki bü­yük alan ay­rıl­dı. Pla­na gö­re her il­çe­ye de met­ro gö­tü­rü­le­cek. Ya­ni İs­tan­bul’un iki ya­ka­sı ola­rak plan­la­nan Si­liv­ri’den Tuz­la’ya met­roy­la gi­di­le­bi­le­cek. TİCARETİN KALBİ MASLAK İs­tan­bul’un ta­rım, tu­rizm, ko­nut, sa­na­yi, ula­şım gi­bi ge­nel ara­zi ku­la­nım alan­la­rı­nı be­lir­le­yen çev­re dü­ze­ni pla­nı­nın Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı İs­tan­bul şu­be­si­nin baş­vu­ru­su üze­ri­ne 2.İda­re Mah­ke­me­si­ne ip­tal edil­me­sin­den son­ra ye­ni­den ha­zır­lan­dı. Bü­yük­şe­hir Plan­la­ma Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ye­ni Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si’nde ka­bul edil­di. Ha­zır­la­nan pla­na gö­re üze­rin­de dev gök­de­len­le­rin yük­sel­di­ği Mas­lak böl­ge­si İs­tan­bul’un mer­ke­zi iş ala­nı ola­rak gö­rü­lü­yor. İs­tan­bul’un Bod­rum’u de­nen ve haf­ta son­la­rı ta­til mer­ke­zi ola­rak plan­la­nan Ri­va ve Şi­le’ye ay­rı­ca tek­no­lo­ji par­kı ve bir de üni­ver­si­te ya­pı­la­cak. Ana­do­lu ya­ka­sı­nın oto­büs ter­mi­na­li ih­ti­ya­cı için­se Sa­man­dı­ra’da ye­ni bir oto­gar ya­pıl­ma­sı plan­la­nır­ken Üs­kü­dar, Ba­kır­köy, Kü­çük­çek­me­ce, Ka­dı­köy, Kar­tal, ve Pen­dik il­çe­le­ri kül­tür en­düs­tri­si­ne da­ya­lı bi­rin­ci de­re­ce­de ha­yat mer­kez­le­ri ola­cak. Şi­le, Bey­koz, Bü­yük­çek­me­ce, Ça­tal­ca, Si­liv­ri’de eko­lo­jik ta­rım teş­vik edi­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT