BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fer­gu­son hak­kın­da suç du­yu­ru­su

Fer­gu­son hak­kın­da suç du­yu­ru­su

Sos­yal Hiz­met­ler ve Ço­cuk Esir­ge­me Ku­ru­mu (SHÇEK), es­ki York Dü­şe­si Sa­rah Fer­gu­son hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du.Sos­yal Hiz­met­ler ve Ço­cuk Esir­ge­me Ku­ru­mu (SHÇEK), es­ki York Dü­şe­si Sa­rah Fer­gu­son hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. SHÇEK’e bağ­lı Sa­ray Ba­kım ve Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi’nde giz­li ka­me­ray­la çek­ti­ği gö­rün­tü­le­ri İn­gi­liz te­le­viz­yo­nu ITV’de ya­yım­la­tan Sa­rah Fer­gu­son hak­kın­da­ki suç du­yu­ru­su di­lek­çe­si, An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­savc­cı­lı­ğı­na ve­ril­di. Fer­gu­son ve eki­bin­den iki ki­şi hak­kın­da ‘hu­ku­ka ay­kı­rı gö­rün­tü al­mak ve özel ha­ya­tı ih­lal’ ge­rek­çe­siy­le suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nul­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT