BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Süper Lig'de 'Alo' depremi!

Süper Lig'de 'Alo' depremi!

Ha­lis Öz­kah­ya üst üs­te üçün­cü kez A.Gü­cü-F.Bah­çe ma­çı­na ve­ri­lin­ce Ce­mal Ay­dın te­le­fo­na sa­rıl­dı ve “Se­ni Fe­ner is­te­di” de­di. Ma­çın ha­ke­mi de­ğiş­ti­ril­diA.GÜCÜ BAŞKANI CEMAL AYDIN, F.BAHÇE İLE OYNAYACAKLARI MAÇA VERİLEN HAKEM ÖZKAHYA’YI ARADI VE ORTALIK KARIŞTI Ha­lis Öz­kah­ya üst üs­te üçün­cü kez A.Gü­cü-F.Bah­çe ma­çı­na ve­ri­lin­ce Ce­mal Ay­dın te­le­fo­na sa­rıl­dı ve “Se­ni Fe­ner is­te­di” de­di. Ma­çın ha­ke­mi de­ğiş­ti­ril­di Nere­den bak­san tu­tar­sız­lık İZ­MİR -Vİ­YA­NA HAT­TI Her şey A.Gü­cü Baş­ka­nı Ce­mal Ay­dın’ın, ya­rın oy­na­ya­cak­la­rı F.Bah­çe ma­çı­na ve­ri­len ha­kem Ha­lis Öz­kah­ya’ya te­le­fon et­me­siy­le baş­la­dı. Öz­kah­ya bu şok te­le­fon üze­ri­ne MHK Baş­ka­nı Oğuz Sar­van’ı ara­yıp bil­gi ver­di. Sar­van da mil­li maç için Avus­tur­ya’da bu­lu­nan Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Mah­mut Öz­ge­ner’i ara­dı. Bu iki­li sa­ba­ha ka­dar sü­ren bir te­le­fon tra­fi­ği ya­şa­dı. So­nuç­ta “her­han­gi bir şa­ibe­ye ma­hal ver­me­mek için” Öz­kah­ya’nın ye­ri­ne Fı­rat Ay­dı­nus’un ta­yin edil­me­si ka­rar­laş­tı­rıl­dı. İL­GİNÇ İD­Dİ­ALAR VAR Şok te­le­fon gö­rüş­me­siy­le il­gi­li ola­rak Di­sip­lin Ku­ru­lu’na sevk edi­len Ce­mal Ay­dın, “Ben ha­ke­me ‘Si­zin­le il­gi­li ola­rak Fe­de­ras­yo­na gö­rüş­le­ri­mi ak­tar­dım’ de­dim” di­ye ken­di­ni sa­vun­du ve ba­sın top­lan­tı­sıy­la önem­li şey­ler açık­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Baş­ka bir kay­nak ise Ay­dın’ın ha­ke­me, “Ge­çen haf­ta Yu­nus Yıl­dı­rım’ın Fe­ner’i kol­la­dı­ğı id­di­ası var. Can­la­rı yan­ma­sın di­ye se­ni is­te­di­ler” de­di­ği­ni id­di­a et­ti. Bat­man’da öğ­ret­men­lik ya­pan Ha­lis Öz­kah­ya te­le­fon gö­rüş­me­si­ni tu­ta­nak ha­lin­de Di­sip­lin Ku­ru­lu’na gön­der­di. Ulu­soy’un ya­kın ar­ka­da­şı olan Ay­dın’ın bu gö­rüş­me ile Fe­de­ras­yon ve MHK’yı zor du­rum­da bı­rak­ma­yı he­def­le­di­ği önü sü­rü­lü­yor. O­LAY BU­RA­YA ­DA­YA­NI­YOR! ­Baş­kent e­ki­bi­nin ce­za­sı se­be­biy­le A.Gü­cü i­le F.Bah­çe 8 A­ra­lık 2006 ak­şa­mı İz­mir’de oy­nu­yor. Kır­mı­zı kart gö­ren Kez­man’ın ilk sa­rı kar­tı, F.Bah­çe’nin ip­tal e­di­len ni­za­mi go­lü ve ve­ril­me­yen pe­nal­tı­sı se­be­biy­le or­ta­lık ge­ri­li­yor, p­ro­to­kol t­ri­bü­nün­de i­ki baş­kan kav­ga e­di­yor. KÖR GÖ­ZÜM PAR­MA­ĞI­NA... HEP AY­NI HA­KEM! ­Se­zon ­Maç ­Ta­rih ­Ha­kem S­kor 2006-07­ A.Gü­cü-F.Bah­çe 8 A­ra­lık 2006 ­Ha­lis Öz­kah­ya 0-1 2007-08­ A.Gü­cü-F.Bah­çe 1 Mart 2008 ­Ha­lis Öz­kah­ya 0-0 2008-09­ A.Gü­cü-F.Bah­çe 22 Ka­sım 2008 ­Ha­lis Öz­kah­ya (?)
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT