BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İş Ban­ka­sı’na ka­li­te gü­ven­ce­si

İş Ban­ka­sı’na ka­li­te gü­ven­ce­si

İş Ban­ka­sı’nın iç de­ne­tim sis­te­mi ve uy­gu­la­ma­la­rı­nın ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­ra uy­gun­lu­ğu bel­ge­len­di.İş Ban­ka­sı’nın iç de­ne­tim sis­te­mi ve uy­gu­la­ma­la­rı­nın ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­ra uy­gun­lu­ğu bel­ge­len­di. Ulus­la­ra­ra­sı İç De­ne­tim Ens­ti­tü­sü (II­A) kri­ter­le­ri doğ­rul­tu­sun­da De­lo­it­te ta­ra­fın­dan ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­de, İş Ban­ka­sı’nın iç de­ne­tim sis­te­mi, uy­gu­la­ma­la­rı ve sü­reç­le­ri de­tay­lı ola­rak in­ce­len­di. Tef­tiş Ku­ru­lu’nun fa­ali­yet­le­ri, sü­reç­le­ri, yö­net­me­lik­le­ri, gö­rev ta­nım­la­rı, kon­trol nok­ta­la­rı­nın kap­sa­mı, uzak­tan de­ne­tim fa­ali­yet­le­ri, eği­tim po­li­ti­ka­sı, per­for­mans de­ğer­len­dir­me sü­re­ci ve işe alım po­li­ti­ka­sı in­ce­len­di. Ya­pı­lan in­ce­le­me so­nu­cun­da Ban­ka’nın iç de­ne­tim fa­ali­yet­le­ri­nin ulus­la­ra­ra­sı ka­li­te stan­dart­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ger­çek­leş­ti­ril­di­ği so­nu­cu­na va­rıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT