BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ba­kan­lık­tan yan­gın için 23 mil­yon YTL’lik öde­nek

Ba­kan­lık­tan yan­gın için 23 mil­yon YTL’lik öde­nek

Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğı, or­man yan­gın­la­rı ile et­kin mü­ca­de­le kap­sa­mın­da ye­ni uçak ki­ra­lan­ma­sı için 23 mil­yon YTL öde­nek ayır­dı.> Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğı, or­man yan­gın­la­rı ile et­kin mü­ca­de­le kap­sa­mın­da ye­ni uçak ki­ra­lan­ma­sı için 23 mil­yon YTL öde­nek ayır­dı. Yan­gın­lar için ku­ru­lan ka­me­ra ta­kip sis­te­mi­nin de 2009 yı­lın­da yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı he­def­le­ni­yor. Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Vey­sel Eroğ­lu or­man yan­gın­la­rı­na kar­şı ka­me­ra­lı ta­kip sis­te­mi kur­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Bu ka­me­ra­lar du­ma­nı gör­dü­ğü an­da en ya­kın mer­ke­ze alarm ve­ri­yor. Ay­rı­ca An­ka­ra’ya bu sin­yal­ler gi­di­yor ve anın­da il­gi­li bi­rim­ler, en ya­kın yer­de­ki yan­gın­la mü­ca­de­le ekip­le­rini ha­re­ke­te ge­çi­yor. Bu sis­te­mi yay­gın­laş­tır­ma­yı plan­lı­yo­ruz” de­di. Or­man yan­gın­la­rıy­la mü­ca­de­le için son dö­nem­de 135 ta­ne mo­dern ara­zöz, 40 adet tan­ker ara­zö­zü, 9 adet do­zer, 300 adet mo­to­sik­let sa­tın alın­dı­ğı­nı be­lir­ten Ba­ka­n E­roğ­lu, ay­rı­ca 13 ta­ne he­li­kop­ter ve 15 uçak ki­ra­lan­dı­ğı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT