BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mar­din’de pet­rol bo­ru hat­tın­da pat­la­ma

Mar­din’de pet­rol bo­ru hat­tın­da pat­la­ma

Nu­say­bin ve Mid­yat il­çe­le­ri ka­ra­yo­lu üze­rin­de bu­lu­nan Taş­köy mev­ki­in­de pet­rol bo­ru hat­tın­da pat­la­ma mey­da­na gel­di. Pat­la­ma­nın ar­dın­dan çı­kan yan­gı­nı sön­dür­mek için Mar­din ve çev­re il­çe­ler­den it­fa­iye ekip­le­ri olay ye­ri­ne gel­di.Nu­say­bin ve Mid­yat il­çe­le­ri ka­ra­yo­lu üze­rin­de bu­lu­nan Taş­köy mev­ki­in­de pet­rol bo­ru hat­tın­da pat­la­ma mey­da­na gel­di. Pat­la­ma­nın ar­dın­dan çı­kan yan­gı­nı sön­dür­mek için Mar­din ve çev­re il­çe­ler­den it­fa­iye ekip­le­ri olay ye­ri­ne gel­di. Pat­la­ma­nın se­be­bi ko­nu­sun­da bir açık­la­ma ya­pıl­maz­ken, yan­gı­nı sön­dür­me ça­lış­ma­la­rı­nın sür­dü­rül­dü­ğü bil­di­ril­di.
Kapat
KAPAT