BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Par­kın or­ta­sın­da öl­dü­rül­dü

Par­kın or­ta­sın­da öl­dü­rül­dü

Ba­kır­köy’de 3 ar­ka­daş ara­sın­da ala­cak ve­re­cek yü­zün­den çı­kan tar­tış­ma kav­ga­ya dö­nü­şün­ce 1 ki­şi vu­ru­la­rak öl­dü­rül­dü.Ba­kır­köy’de 3 ar­ka­daş ara­sın­da ala­cak ve­re­cek yü­zün­den çı­kan tar­tış­ma kav­ga­ya dö­nü­şün­ce 1 ki­şi vu­ru­la­rak öl­dü­rül­dü. Olay sa­at 15.30 sı­ra­la­rın­da Ba­kır­köy Kar­tal­te­pe Par­kı’nda mey­da­na gel­di. Park­ta otu­ran 3 ar­ka­daş ara­sın­da ala­cak ve­re­cek yü­zün­den tar­tış­ma çık­tı. Tar­tış­ma­nın bü­yü­me­si üze­ri­ne O.Y. isim­li şa­hıs be­lin­den çı­kar­dı­ğı si­lah­la Mus­ta­fa Ke­mal Esen­ler’e 4 el ateş et­ti. Esen­ler vü­cu­du­nun çe­şit­li yer­le­ri­ne isa­bet eden kur­şun­lar se­be­biy­le olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, O.Y. ve ya­nın­da­ki şa­hıs ka­ça­rak ka­yıp­la­ra ka­rış­tı. Po­lis olay­la il­gi­li ka­çan şa­hıs­la­rın ya­ka­lan­ma­sı için so­ruş­tur­ma baş­lat­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT