BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ta­ki­ye bi­le ol­sa des­tek­li­yo­rum

Ta­ki­ye bi­le ol­sa des­tek­li­yo­rum

Bay­kal’ın İs­tan­bul’da ye­rel se­çim­le­re yö­ne­lik bir sa­lon top­lan­tı­sın­da çar­şaf­lı ka­dın­la­ra CHP ro­ze­ti tak­ma­sı si­ya­se­tin ye­ni tar­tış­ma ko­nu­su ol­du. Ki­mi­le­ri, “CHP ar­tık din is­tis­ma­rı ya­pan­la­ra kar­şı çı­ka­maz.Bay­kal’ın İs­tan­bul’da ye­rel se­çim­le­re yö­ne­lik bir sa­lon top­lan­tı­sın­da çar­şaf­lı ka­dın­la­ra CHP ro­ze­ti tak­ma­sı si­ya­se­tin ye­ni tar­tış­ma ko­nu­su ol­du. Ki­mi­le­ri, “CHP ar­tık din is­tis­ma­rı ya­pan­la­ra kar­şı çı­ka­maz. Bay­kal kı­ya­fet dev­ri­mi ya­pan Ata­türk’ün ema­ne­ti­ne hı­ya­net edi­yor. Oy uğ­ru­na CHP’nin il­ke­le­ri­ni çiğ­ni­yor. Ba­şör­tü­lü-çar­şaf­lı oy­la­ra ta­mah ede­rek bu­gü­ne ka­dar söy­le­di­ği her şey­le çe­li­şi­yor. Se­çi­me üç gün ka­la bu­nun inan­dı­rı­cı­lı­ğı yok. Baş­ba­kan Er­do­ğan, çar­şaf­lı ka­dın­la­ra AK Par­ti ro­ze­ti tak­say­dı biz ne ya­par­dık? Bay­kal’ın bu ha­re­ke­ti di­ne say­gı­lı bir par­ti ima­jın­dan çok se­çim ön­ce­sin­de di­ni si­ya­se­te alet eden, di­ni oy için is­tis­mar eden bir par­ti ima­jı doğ­ru­yor” di­yor­lar. Ki­mi­le­ri de, “CHP’nin kla­sik ta­ba­nı­nın oy­la­rı ile ik­ti­da­ra gel­me­si müm­kün de­ğil. Bir kit­le par­ti­si ola­rak her ke­si­min oyu­nu ala­bil­me­si la­zım. Ta­ki­ye bi­le ol­sa, Bay­kal’ın bu çı­kı­şı olum­lu­dur” yo­ru­mu­nu ya­pı­yor­lar. CHP’nin ye­ni açı­lı­mı­nı AK Par­ti­li­ler olum­lu bu­lu­yor. İs­tis­mar ama­cı güt­me­di­ği sü­re­ce po­zi­tif bir ge­liş­me ola­rak de­ğer­len­di­ri­yor­lar. An­cak An­ka­ra’da ço­ğu çev­re­ler Bay­kal’ın çar­şaf­lı ka­dın­la­ra ro­zet tak­ma­sı­nı se­çim ya­tı­rı­mı ola­rak gö­rü­yor­lar. Bu­nu söy­le­yen­ler, Sa­yın Bay­kal’ın sa­mi­mi ol­ma­dı­ğı­nı, da­ha 22 Tem­muz se­çim­le­rin­de ka­ra çar­şaf­lı ka­dın­la­rın re­sim­le­ri­ni mal­ze­me ola­rak kul­la­nıp Tür­ki­ye’nin İran­laş­tı­ğı­nı ile­ri sür­dü­ğü­nü ha­tır­la­tı­yor­lar. Ay­nı çev­re­ler, AK Par­ti­li Be­le­di­ye­le­rin gı­da-kö­mür-gi­ye­cek gi­bi yar­dım­la­rı­nı “Sa­da­ka kül­tü­rü oluş­tu­ru­yor­lar. Va­tan­da­şı di­len­ci ha­li­ne ge­tir­di­ler” di­ye eleş­ti­ren CHP’li­le­rin ma­hal­li se­çim ön­ce­sin­de ağız de­ğiş­tir­di­ği­ni, Be­le­di­ye Baş­kan­lık­la­rı­nı ka­zan­ma­la­rı ha­lin­de bu yar­dım­la­rı iki ka­tı­na çı­ka­ra­cak­la­rı­nı söy­le­dik­le­ri­ni id­di­a edi­yor­lar. Bu doğ­ru. CHP’nin An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı Ka­ra­yal­çın’ın bu tür va­at­le­ri var. İs­ter se­çim ya­tı­rı­mı ol­sun, is­ter ta­ki­ye ya­pı­yor ol­sun­lar Ön­der Sav’ın ge­nel sek­re­ter ol­du­ğu bir par­ti­nin böy­le bir açı­lım­da bu­lun­ma­sı­nı önem­si­yo­rum. Halk­tan ko­puk bir par­ti­nin, top­lu­mun tüm ke­sim­le­ri­ne ulaş­ma ça­ba­sı be­ni ra­hat­sız et­mi­yor. Bi­la­kis de­mok­ra­si­mi­zin ge­li­şi­mi açı­sın­dan mut­lu edi­yor. San­dı­ğın gü­cü, tüm par­ti­le­ri top­lum­sal ta­lep­le­ri dik­ka­te al­ma­ya zor­lu­yor. Bu do­ğal bir sü­reç.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT