BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şa­hin: İm­ra­lı’ya ye­ni bir in­faz ku­ru­mu ya­pı­la­cak

Şa­hin: İm­ra­lı’ya ye­ni bir in­faz ku­ru­mu ya­pı­la­cak

Ada­let Ba­ka­nı Şa­hin, ada­ya ye­ni bir in­faz ku­ru­mu­nun ya­pı­la­ca­ğı­nı böy­le­ce 5-6 hü­küm­lü­nün da­ha ka­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di> ÇAN­KI­RI Ada­let Ba­ka­nı Meh­met Ali Şa­hin, İm­ra­lı Ada­sı’nda ye­ni bir in­faz ku­ru­mu yap­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Çan­kı­rı Ka­ra­te­kin Üni­ver­si­te­si­nin (ÇKÜ) ye­ni aka­de­mik yı­lı açı­lı­şı­na ka­tıl­mak üze­re gel­di­ği Çan­kı­rı’da ad­li­ye bi­na­sın­da açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Ba­kan Şa­hin, İm­ra­lı Ada­sı’nda ye­ni bir in­faz ku­ru­mu yap­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Ba­kan Mehmet Ali Şa­hin, “İm­ra­lı Ada­sı’nda gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri­nin ba­rı­na­bi­le­ce­ği yer­le­rin uy­gun ol­ma­ma­sı se­be­biy­le ye­ni­le­ri­ni yap­mak için in­şa­at baş­lat­tık. Ay­nı za­man­da ora­ya 5 ve­ya 6 hü­küm­lü­nün da­ha ka­la­bi­le­ce­ği şe­kil­de ce­za in­faz ku­ru­mu yap­ma­yı plan­lı­yo­ruz. Bu­nu yap­tık­tan son­ra ora­ya hü­küm­lü sevk edip et­me­ye­ce­ği­mi­zi de­ğer­len­di­re­ce­ğiz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT