BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BAKAN ALİ BABACAN: Te­rör saldırıları Irak’la iliş­ki­le­ri­mi­zi ze­hir­li­yor

BAKAN ALİ BABACAN: Te­rör saldırıları Irak’la iliş­ki­le­ri­mi­zi ze­hir­li­yor

Bakan Ali Ba­ba­can, Meclis Büt­çe Ko­mis­yo­nun­da ko­nuş­tu.Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can, PKK’nın K. Irak’tan Tür­ki­ye’ye dü­zen­le­di­ği sal­dı­rı­la­rın iki ül­ke ara­sın­da­ki iliş­ki­le­ri olum­suz et­ki­le­di­ği­ni söy­le­di. TBMM Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nun­da ko­nu­şan Ba­ba­can, “Te­rör ör­gü­tü­ne kar­şı si­lah­lı kuv­vet­le­ri­miz­ce yü­rü­tü­len ope­ras­yon­lar, ta­ma­men ulus­la­ra­ra­sı meş­ru gü­ven­lik en­di­şe­le­ri­mi­ze da­yan­mak­ta­dır. Bu ha­re­kat­lar son de­re­ce dik­kat­li bir şe­kil­de ya­pıl­mak­ta, Irak­lı si­vil hal­kın ve si­vil alt­ya­pı­nın za­rar gör­me­me­si için aza­mi dik­kat gös­te­ril­mek­te­dir. An­cak ör­gü­tün bu top­rak­lar­dan Tür­ki­ye’ye yö­ne­lik dü­zen­le­di­ği sal­dı­rı­lar, Tür­ki­ye ile Irak ara­sın­da­ki iliş­ki­le­ri ade­ta ze­hir­li­yor” di­ye ko­nuş­tu. Ba­ba­can ay­rı­ca, te­rör­le mü­ca­de­le ko­nu­sun­da ABD’yle prob­lem ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Dış po­li­ti­ka gün­dem­le­ri­miz bü­yük öl­çü­de ör­tü­şü­yor” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT