BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vic C­hes­nutt, ­Na­zan Ön­cel’in HATIRINA ÇALDI

Vic C­hes­nutt, ­Na­zan Ön­cel’in HATIRINA ÇALDI

Ma­don­na, A.R.M., Gar­ba­ge, Smas­hing Pump­kins, gi­bi un­lu isim­ler Vic Ches­nutt’ın tri­bu­te al­bü­mü onu­ru­na “Swe­et Re­li­ef”de bir ara­ya ge­le­rek onun şar­kı­la­rı­nı söy­ler­ken Vic Ches­nutt Ca­li­for­ni­a’da Na­zan Ön­cel için ye­ni al­bü­mü “Ha­tı­rı­na Sus­tum”da ‘Se­ni Bu­gün Gör­mem La­zım’ şar­kı­sı­na gi­tar çal­dı.Ma­don­na, A.R.M., Gar­ba­ge, Smas­hing Pump­kins, gi­bi un­lu isim­ler Vic Ches­nutt’ın tri­bu­te al­bü­mü onu­ru­na “Swe­et Re­li­ef”de bir ara­ya ge­le­rek onun şar­kı­la­rı­nı söy­ler­ken Vic Ches­nutt Ca­li­for­ni­a’da Na­zan Ön­cel için ye­ni al­bü­mü “Ha­tı­rı­na Sus­tum”da ‘Se­ni Bu­gün Gör­mem La­zım’ şar­kı­sı­na gi­tar çal­dı. Al­bü­mün mü­zik di­rek­tör­lü­ğü­nü ya­pan Ha­kan Kur­şun’un ma­ili­ne, “Mrs. Ön­cel’le ça­lış­mak­tan onur du­ya­rım” ce­va­bı ge­lin­ce, ‘Se­ni Bu­gün Gör­mem La­zım’a, Vic Ches­nutt akus­tik gi­ta­rıy­la mi­sa­fir ol­du. Ha­tı­rı­na Sus­tum’u Av­ru­pa Mü­zik’ten çı­kar­ma­ya ha­zır­la­nan Na­zan Ön­cel bu ko­nuy­la il­gi­li ola­rak duy­gu­la­rı­nı din­le­yi­ci­siy­le pay­laş­tı.
Kapat
KAPAT