BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TMSF, ünlü sanatçı AVŞAR’ın he­sap­la­rı­na el koydu

TMSF, ünlü sanatçı AVŞAR’ın he­sap­la­rı­na el koydu

Uzan­lar’dan film çek­mek için al­dı­ğı 300 bin do­lar yü­zün­den iki yıl­dır TMSF ile ba­şı dert­te olan Hül­ya Av­şar, dün bir şok da­ha ya­şa­dı.Uzan­lar’dan film çek­mek için al­dı­ğı 300 bin do­lar yü­zün­den iki yıl­dır TMSF ile ba­şı dert­te olan Hül­ya Av­şar, dün bir şok da­ha ya­şa­dı. TMSF’ye 1 mil­yon 150 bin do­lar öde­me­si­ne rağmen, yak­la­şık 1 mil­yon do­lar da­ha bor­cu bu­lun­du­ğu id­di­ası ile Av­şar’ın he­sap­la­rı­na el ko­nul­du. TMSF Baş­ka­nı Ah­met Er­türk’e ateş püs­kü­ren sa­nat­çı, “Bu pa­ra­yı ke­sin­lik­le öde­me­ye­ce­ğim” de­di. Av­şar’ın 986 bin bor­cu da­ha bu­lun­du­ğu­nu sa­vu­nan TMSF ala­ca­ğı­nı bu yön­tem­le tah­sil et­me yo­lu­na gi­der­ken, bu du­rum ün­lü sa­nat­çı­yı kız­dır­dı. 300 bin do­la­ra kar­şı­lık 1 mil­yon 150 bin do­lar öde­me­si­ne rağmen, ban­ka he­sap­la­rı­na el ko­nul­ma­sı­na is­yan eden Av­şar, mah­ke­me­ye baş­vur­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT