BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bir şef­kat­li na­za­rı...

Bir şef­kat­li na­za­rı...

Be­hâ­ed­dîn-i Bu­hâ­rî kud­di­se sir­ruh haz­ret­le­ri­ni se­ven bir ta­le­be­si an­la­tı­yor:Be­hâ­ed­dîn-i Bu­hâ­rî kud­di­se sir­ruh haz­ret­le­ri­ni se­ven bir ta­le­be­si an­la­tı­yor: Ben, ho­ca­mı ta­nı­ma­dan ön­ce dî­ni­mi bil­mi­yor, bu se­bep­le gü­nah­lar için­de yü­zü­yor­dum. O gün­ler­de ho­ca­mın is­mi­ni duy­dum. Bir ta­nı­dı­ğım ba­na; - Be­hâ­ed­dîn-i Bu­hâ­rî is­min­de bir ve­lî zât var. Soh­be­ti çok tat­lı, de­di. Ben bu­nu işi­tin­ce, o zâ­tı gör­mek is­te­dim. Öy­le ki, gay­ri ih­ti­ya­ri onun der­gâ­hı­na doğ­ru çe­ki­li­yor­dum. Ni­hâ­yet hu­zû­ru­na va­rıp, otur­dum. Ba­na, mer­ha­met na­za­rıy­la bir ke­re bak­tı. O ba­kış­la kal­bim­de ne ka­dar kö­tü huy var­sa hep­si çı­kıp git­ti ben­den. Kal­bi­mi ter­te­miz bı­rak­tı. Bu zât bir gün genç­ler­le soh­bet eder­ken; - İn­san­lar nez­din­de kıy­met­li ol­mak is­ter mi­si­niz? di­ye sor­du. Genç­ler; - İs­te­riz efen­dim, de­di­ler. - Öy­ley­se in­san­la­rın kıy­met ver­di­ği­ne kıy­met ver­me­yin, bu­yur­du. Sor­du yi­ne: - Pe­ki Al­lah ka­tın­da kıy­met­li ol­mak is­ter mi­si­niz? - Çok is­te­riz ho­cam. - Öy­ley­se Al­la­hü te­âlâ­nın kıy­met ver­di­ği­ne kıy­met ve­rin, bu­yur­du. “Ha­kî­kî Müs­lü­man”, Al­la­hü te­âlâ­nın emir­le­ri­ne kıy­met ve­rir, Mah­lûk­la­ra kar­şı da şef­kat gös­te­rir. İKİ KİM­SE­YE İM­RE­Nİ­LİR Bir gün de soh­be­tin­de; - İki kim­se­ye gıb­ta edi­lir, bu­yur­du. - On­lar kim­ler­dir? de­di­ler. Bu­yur­du ki: - Bi­ri, il­mi bü­tün dün­ya­ya fay­da­lı olan kim­se, öbü­rü ise pa­ra­sı­nı Al­lah için sar­fe­den zen­gin­dir. - Zen­gin ol­mak iyi mi yâ­ni efen­dim? - Ha­yır­lıy­sa iyi­dir. Ni­te­kim Pey­gam­ber Efen­di­miz; “Yâ Rab­bî, be­ni sev­me­ye­ne çok mal ver. Se­ve­ne ise ha­yır­lı ve be­re­ket­li mal ver” di­ye du­â bu­yur­muş­lar­dır. E-mail: abdullatif.uyan@tg.com.tr Tel: (0 212) 454 38 10 www.siirlerlemenkibeler.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT