BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 19’unda da öğretmendi 81’inde de

19’unda da öğretmendi 81’inde de

Cum­hu­ri­ye­t’­in ilk be­den öğ­ret­me­ni ola­rak gö­re­ve baş­la­yan Ha­ti­ce Gü­ven­dik, şim­di de yer­leş­ti­ği hu­zu­re­vi sa­kin­le­ri­ne oku­ma-yaz­ma öğ­re­ti­yor...An­tal­ya Fet­hi Bay­çın Hu­zu­re­vi’nde ka­lan 81 ya­şın­da­ki emek­li öğ­ret­men Ha­ti­ce Gü­ven­dik, hu­zur evin­de de oku­ma-yaz­ma ders­le­ri ve­ri­yor. 1946 yı­lın­da Cum­hu­ri­yet’in ilk be­den eği­ti­mi öğ­ret­me­ni ola­rak Şanlıurfa’ya ata­nan 19 ya­şın­da­ki Ha­ti­ce Gü­ven­dik, ev­le­nip 2 ço­cuk sa­hi­bi ol­du. Ka­yın­va­li­de­si­nin is­te­ğiy­le ço­cuk­la­rı­nı İs­tan­bul’a gön­de­ren Gü­ven­dik, tam 7 yıl on­lar­dan ay­rı ka­la­rak ha­ya­tı­nı eği­ti­me ada­dı. 17 yıl son­ra be­lin­den sa­kat­la­na­rak be­den eği­ti­mi öğ­ret­men­li­ği ya­pa­maz du­ru­ma ge­len Gü­ven­dik, ye­ni bir imtihana gi­re­rek fen bil­gi­si öğ­ret­me­ni ol­du. 12 yıl da­ha öğ­ret­men­lik yap­tık­tan son­ra emek­li olan Güvendik, 1991 yı­lın­da eşini kay­bet­tik­ten son­ra hu­zu­re­vi­ne yerleşti. Öğ­ren­ci­le­re burs ve­ren, ya­ban­cı dil kur­su­na ka­tı­la­rak İn­gi­liz­ce öğ­re­nen Gü­ven­dik, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nın aç­tı­ğı hu­zu­re­vin­de­ki oku­ma yaz­ma kur­sun­da yaş­lı­la­ra eği­tim ver­di. 24 Ka­sım Öğ­ret­men­ler Gü­nü ön­ce­sin­de kal­dı­ğı hu­zu­re­vin­de mes­lek ha­ya­tı­nı an­la­tan Gü­ven­dik, bir öğ­ret­me­ni sa­ye­sin­de ha­ya­tı­nın de­ğiş­ti­ği­ni be­lir­te­rek şun­la­rı an­lat­tı: “Bir gün spor ho­cam ya­nı­na ça­ğır­dı. Son sı­nıf­ta se­ni öğ­ret­men oku­lu­na ala­yım, mes­lek sa­hi­bi ol) de­di. İm­ti­han girdim, ka­zan­dım. Li­se son sı­nı­fı öğ­ret­men oku­lun­da ta­mam­la­dım. İş­te o gün­ler­den bu­gü­ne eği­tim be­nim için bir ide­al ha­li­ne gel­di.”
Kapat
KAPAT