BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AB, kor­san­la­ra kar­şı So­ma­li’ye FİLO gön­de­ri­yor

AB, kor­san­la­ra kar­şı So­ma­li’ye FİLO gön­de­ri­yor

De­niz tra­fi­ği­ ve gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı için AB ül­ke­le­ri­nin fi­lo ha­zır­lı­ğın­da ol­du­ğu, So­ma­li açık­la­rı­na gön­de­ri­le­cek fi­loy­la korsanlığın büyük ölçüde önüne geçileceği bildirildiYü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA So­ma­li­li kor­san­la­rın ge­mi ti­ca­re­ti­ni teh­dit et­me­si ve ka­çı­rı­lan ge­mi sa­yı­sı­nın art­ma­sı AB ül­ke­le­rini ha­re­ke­te geçirdi. AB As­ke­ri Ko­mi­te­si Baş­ka­nı Ge­ne­ral Hen­ri Ben­te­ge­at, böl­ge­ye fi­lo gön­de­ri­le­ce­ği­ni a­çık­la­dı. Av­ru­pa Par­la­men­to­su, Av­ru­pa Bir­li­ği Ü­ye Ül­ke­ler ve A­day Ül­ke­ler U­lu­sal Par­la­men­to­la­rı Sa­vun­ma Ko­mis­yon­la­rı Baş­kan­la­rı Kon­fe­ran­sı ekim ayında Pa­ris’te ya­pıl­dı. Tür­ki­ye’yi AK Par­ti İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li ve Mec­lis Mil­li Sa­vun­ma Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Ke­mal Yar­dım­cı’nın tem­sil et­ti­ği top­lan­tı­da Av­ru­pa Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı’nın güç­len­di­ril­me­si ka­ra­ra bağ­lan­dı. Yar­dım­cı, top­lan­tı­da a­lı­nan ka­rar­lar ve i­le­ri sü­rü­len gö­rüş­ler­le il­gi­li o­la­rak Mec­lis Baş­kan­lı­ğı­na bir de ra­por sun­du. Yar­dım­cı’nın ver­di­ği bil­gi­ye gö­re top­lan­tı­da, bu­gü­nün gü­ven­lik ih­ti­ya­cı­nın so­ğuk sa­vaş dö­ne­min­den fark­lı ol­du­ğu, baş­ta te­rö­rizm ol­mak ü­ze­re or­ta­ya çı­kan teh­dit­le­re kar­şı ye­ni sa­vun­ma st­ra­te­ji­si­nin ge­liş­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği di­le ge­ti­ril­di. Ay­rıc­a top­lan­tı­da So­ma­li kor­san­la­rı­nın ti­ca­ri ge­mi­le­re yö­ne­lik teh­dit­le­ri ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı. AB As­ke­ri Ko­mi­te­si Baş­ka­nı Ge­ne­ral Hen­ri Ben­te­ge­at, son yıl­lar­da AB’nin baş­ta Af­ri­ka ve Bal­kan­lar ol­mak ü­ze­re ba­şa­rı­lı o­pe­ras­yon­lar ger­çek­leş­tir­di­ği­ni an­lat­tı. Ben­te­ge­at, So­ma­li’de­ki du­rum­la il­gi­li o­la­rak “Bu­ra­da­ki sı­kın­tı, u­zun va­de­de si­ya­si çö­züm ge­rek­ti­ri­yor. An­cak bu ül­ke­de­ki o­to­ri­te nok­san­lı­ğın­dan kay­nak­la­nan de­niz kor­san­lı­ğı­na kar­şı AB böl­ge­ye fi­lo sevk e­de­cek. De­niz t­ra­fi­ği ve ti­ca­re­ti­ne bir öl­çü­de gü­ven­lik sağ­la­ma­yı a­maç­lı­yo­ruz” de­di. Ben­te­ge­at, böl­ge­de­ki NA­TO güç­le­riy­le iş bir­li­ği ya­pa­cak­la­rı­nı da söy­le­di. KÖYLERDE SAKLANIYORLAR Somali’nin Harardhere, Gulgudud ve Mudug bölgeleri korsan yatağı haline gelmiş. Öyle ki birçok kişinin geçim kaynağı olmuş. Köylerde saklanan korsanlar ancak ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıkıyor. Sal­dı­rı­ya kar­şı­lık ve­ri­riz So­ma­li açık­la­rın­da pet­rol yük­lü dev Suu­di tan­ke­ri­ni ka­çı­ran kor­san­lar, ge­mi­yi kur­tar­ma­ya yö­ne­lik bir as­ke­ri ope­ras­yon dü­zen­len­me­si ha­lin­de si­lah­la kar­şı­lık ve­re­cek­le­ri teh­di­din­de bu­lun­du. Kor­san gru­bun sa­hil kö­yü Ha­rard­he­re’de­ki üye­si Ab­di­ya­re Moa­lim, “Uma­rız tan­ker sa­hi­bi man­tık­lı ha­re­ket eder. As­ke­ri ope­ras­yo­na izin ver­me­yiz. Ak­si tak­dir­de bu her­kes için fe­la­ket olur. Sal­dı­rı ol­du­ğu tak­dir­de tan­ke­ri sa­vu­na­ca­ğız” de­di. Moa­lim, 100 mil­yon do­lar de­ğe­rin­de pet­rol yü­kü bu­lu­nan Si­ri­us Star isim­li tan­ker et­ra­fın­da sa­vun­ma­larını güç­len­dir­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, 25 mil­yon do­lar fid­ye ta­le­bin­de bu­lun­duk­la­rı­nı tek­rar­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT