BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eker: Pi­rinç ucuz­la­ya­cak

Eker: Pi­rinç ucuz­la­ya­cak

Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nı Meh­met Meh­di Eker’den kriz or­ta­mın­da üç iyi ha­ber gel­di.> Şük­ran Ka­ban AN­KA­RA Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nı Meh­met Meh­di Eker’den kriz or­ta­mın­da üç iyi ha­ber gel­di. Eker, Tür­ki­ye’nin ta­rım ürün­le­ri ih­ra­ca­tı­nın düş­me­ye­ce­ği­ni, pi­rinç fi­ya­tı­nın ucuz­la­ya­ca­ğı­nı ve Or­ta Do­ğu ül­ke­le­ri­nin Tür­ki­ye’yle or­tak ta­rım ürü­nü üre­ti­mi ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di. Tür­ki­ye’nin bu yıl çel­tik ve mı­sır üre­ti­mi­nin çok yük­sek ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ba­kan Eker, bu­nun pi­rinç fi­yat­la­rın­da da düş­me­ye se­bep ola­ca­ğı­nı söy­le­di. Çel­tik üre­ti­mi­nin 2002 yı­lın­da 360 bin ton ol­ma­sı­na kar­şın bu yıl 765 bin to­na yük­sel­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Eker, Tür­ki­ye’nin top­rak ya­pı­sı, bi­yo çe­şit­li­lik ba­kı­mın­dan son de­re­ce zen­gin ül­ke ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Eker, Suu­di Ara­bis­tan, İs­ra­il gi­bi ül­ke­le­rin Tür­ki­ye’de ta­rım üre­ti­mi yap­mak is­te­di­ği­ni söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT