BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bağ-­Kur’lu bir ay p­rim ö­de­me­ye­cek

Bağ-­Kur’lu bir ay p­rim ö­de­me­ye­cek

1 Ekim 2008 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­ren 5510 sa­yı­lı Sos­yal Si­gor­ta­lar ve Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı Ka­nu­nu ile her­han­gi bir aya ait si­gor­ta prim­le­ri­nin ta­kip eden ay so­nu­na ka­dar öde­ne­ce­ği be­lir­til­miş­tir.1 Ekim 2008 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­ren 5510 sa­yı­lı Sos­yal Si­gor­ta­lar ve Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı Ka­nu­nu ile her­han­gi bir aya ait si­gor­ta prim­le­ri­nin ta­kip eden ay so­nu­na ka­dar öde­ne­ce­ği be­lir­til­miş­tir. Hak­lı ola­rak “bun­da ne var za­ten böy­le de­ğil miy­di?”di­ye­bi­lir­si­niz. Evet, bu uy­gu­la­ma SSK si­gor­ta prim­le­ri için böy­le idi. SSK prim­le­ri için 5510 sa­yı­lı Ka­nun öde­me sü­re­si yö­nün­den ge­tir­miş ol­du­ğu her­han­gi bir ye­ni­lik yok­tur. Bağ-Kur si­gor­ta­lı­la­rı için ta­ma­men ye­ni bir dü­zen­le­me uy­gu­la­ma­ya gir­di. Şöy­le ki; 1479 sa­yı­lı Bağ-Kur Ka­nu­nu çer­çe­ve­sin­de es­naf, sa­nat­kâr ve şir­ket or­tak­la­rı gi­bi ti­ca­ri fa­ali­ye­ti ne­de­niy­le Bağ-Kur si­gor­ta­lı­sı olan ki­şi­ler si­gor­ta prim­le­ri­ni ait ol­du­ğu ay için­de öde­mek zo­run­day­dı­lar. Ör­ne­ğin; Ey­lül 2008 ayı­na ait Bağ-Kur pri­mi­nin yi­ne ey­lül ayı so­nu­na ka­dar ban­ka­lar ara­cı­lı­ğı ile öden­me­si zo­run­luy­du. Ak­si hal­de ge­cik­me zam­mı iş­le­me­ye baş­lı­yor­du. 1 Ekim 2008 ta­ri­hin­den son­ra­ki uy­gu­la­ma ile ti­ca­ri fa­ali­yet­te bu­lu­nan ve es­ki an­lam­da Bağ-Kur si­gor­ta­lı­sı sa­yı­lan­lar da ay­lık prim­le­ri­ni ta­kip eden ay so­nu­na ka­dar öde­ye­bi­le­cek­ler. Ör­ne­ğin; Bağ-Kur si­gor­ta­lı­la­rı (ye­ni ka­nun­la 4-b’li­ler) Ka­sım 2008 ayı­na ait si­gor­ta prim­le­ri­ni Ara­lık 2008 so­nu­na ka­dar öde­ye­bi­le­cek­ler. Bu uy­gu­la­ma ne­ti­ce­sin­de, da­ha ön­ce ay­lık öde­me yap­tık­la­rın­dan do­la­yı ye­ni sis­tem­de bir ay son­ra öde­me hak­la­rı or­ta­ya çık­tı­ğın­dan ara­da bir ay prim öde­me­ye­cek­ler. Ekim ayı için ne­den bu ha­be­rin ya­pıl­ma­dı­ğı so­ru­su ak­la ge­le­bi­lir? Ka­nu­nun prim­le­rin öde­me sü­re­si­ni dü­zen­le­yen mad­de­si­ne bak­tı­ğı­mız­da çok açık bir şe­kil­de ait ol­du­ğu aya ait prim­le­rin ta­kip eden ay so­nu­na ka­dar öde­ne­bi­le­ce­ği gö­rül­mek­te­dir. Hal böy­le ol­mak­la bir­lik­te Ku­rum­dan her­han­gi bir açık­la­ma ya­pıl­ma­dı­ğı için ekim ayı için­de siz­ler­le bu ko­nu­yu pay­la­şa­ma­dık. Biz yaz­ma­dı­ğı­mız gi­bi Bağ-Kur si­gor­ta­lı­la­rı­nın bü­yük ço­ğun­lu­ğu da ih­ti­yat­lı dav­ra­na­rak ekim prim­le­ri­ni yi­ne ekim ayı için­de öde­di­ler. Öde­me ya­pan­lar için her­han­gi bir hak kay­bı söz ko­nu­su de­ğil­dir. Hat­ta 5510 sa­yı­lı Ka­nu­na ko­nu­lan bir ge­çi­ci mad­de ile öte­den be­ri Bağ-Kur si­gor­ta­lı­sı ola­rak de­vam eden­le­rin Ara­lık 2008 ayı so­nu­na ka­dar es­ki ba­sa­mak­la­rı üze­rin­den prim ya­tır­ma­la­rı­na im­kân ta­nın­dı. Ba­sa­mak sis­te­mi ta­rih ol­du Bağ-Kur si­gor­ta­lı­la­rı öde­mek is­te­dik­le­ri prim mik­ta­rı­nı da ken­di­le­ri be­lir­le­ye­cek­ler. Bu­na gö­re, as­ga­ri üc­ret (bu­gün için 638.70 YTL) ve as­ga­ri üc­re­tin al­tı bu­çuk ka­tı olan ta­van (bu­gün için 4151.55 YTL) ara­sın­da is­te­dik­le­ri bir mat­rah üze­rin­den prim öde­ye­bi­le­cek­ler. Prim öde­me­ye esas ola­cak mat­rah be­lir­le­me­ye tek bir sı­nır ge­ti­ril­miş­tir. Ti­ca­ri fa­ali­ye­ti ne­de­niy­le es­ki an­lam­da Bağ-Kur ye­ni dü­zen­le­me­de 4-b sta­tü­sün­de olan ki­şi­ler yan­la­rın­da ça­lış­tır­dık­la­rı iş­çi için öde­dik­le­ri üc­ret­ten da­ha az bir mat­rah se­çe­me­ye­cek­ler. Ör­ne­ğin, 5 ki­şi ça­lış­tı­ran (A) şah­sı iş­çi­le­rin­den bi­ri­si­ne en yük­sek üc­ret ola­rak 2000 YTL ödü­yor­sa ken­di­si için se­çe­ce­ği si­gor­ta mat­ra­hı­nı da en az 2000 YTL ve üze­rin­de be­lir­le­mek du­ru­mun­da. İş­çi ça­lış­tır­ma­yan­lar için böy­le bir sı­nır­la­ma yok­tur. Bil­dir­ge ver­me sü­re­si uza­tıl­dı Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­na 23 Ka­sım 2008 (söz ko­nu­su ta­ri­hin pa­za­ra gel­me­si ne­de­niy­le 24 Ka­sım) ta­ri­hi­ne ka­dar ve­ril­me­si ge­re­ken ekim ayı­na ait ay­lık prim ve hiz­met bel­ge­le­ri­ni ver­me sü­re­si 1 Ara­lık 2008 ta­ri­hi­ne uza­tıl­dı. Bi­lin­di­ği üze­re, 5510 sa­yı­lı Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­me­si ile bir­lik­te Ku­rum ta­ra­fın­dan ya­yım­la­nan teb­liğ ile “Ay­lık Prim ve Hiz­met Bel­ge­si”ni ver­me sü­re­si ta­kip eden ayın 23’üne çe­kil­miş­ti. 1 Ekim ön­ce­si uy­gu­la­ma­ya gö­re, her bir aya ait prim bel­ge­le­ri­nin ta­kip eden ayın so­nu­na ka­dar Ku­ru­ma ve­ril­me­si müm­kün­dü. Teb­liğ ile ya­pı­lan de­ği­şik­lik so­nu­cu özel­lik­le beş pu­an­lık in­di­rim uy­gu­la­ma­sı­nın tam ola­rak ha­ya­ta ge­çi­ri­le­me­me­si ne­de­niy­le yı­ğıl­ma­lar ola­ca­ğı tes­pit edil­di. Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan in­ter­net si­te­sin­den (www. sgk.gov.tr) ya­pı­lan açık­la­ma ile ekim ayı­na ait bil­dir­ge­le­rin 1 Ara­lık 2008 ta­ri­hi­ne uza­tıl­dı­ğı be­lir­til­miş­tir. Kı­sa va­de­li çö­züm ola­rak sü­re uza­tı­mı çok isa­bet­li ol­mak­la bir­lik­te beş pu­an­lık si­gor­ta prim in­di­ri­mi uy­gu­la­ma­sı­nın ay so­nu gel­me­si­ne rağ­men ha­ya­ta ge­çi­ri­le­me­miş ol­ma­sı Ku­rum için olum­suz bir gö­rün­tü­dür. Kı­sa sü­re­de ne­ti­ce­len­me­si­ni il­gi­li­ler­den siz­ler­den ge­len is­tek­ler doğ­rul­tu­sun­da ta­lep edi­yo­ruz.
Kapat
KAPAT