BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hayva­na el kal­dı­ra­na 5 yı­la ka­dar ha­pis var!

Hayva­na el kal­dı­ra­na 5 yı­la ka­dar ha­pis var!

Ye­ni ka­nun tek­li­fi­ne gö­re; hay­van­la­rı dö­ven, aç ve su­suz bı­ra­kan ve ba­kım­la­rı­nı ih­mal e­den­le­re 3 yıl­dan 5 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı ve­ri­le­cek> Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA Hay­van­la­rı dö­ven, aç ve su­suz bı­ra­kan hay­van sa­hip­le­ri­ne ha­pis ce­za­sı ve­ri­le­cek. So­kak hay­van­la­rı­na it­laf ya­sak­la­na­cak. Hay­van­la­rın do­ğal ha­yat alan­la­rı­na mü­da­ha­le­ de suç sa­yı­la­cak. AK Par­ti Es­ki­şe­hir Mil­let­ve­ki­li Ne­dim Öz­türk’ün ha­zır­la­dı­ğı Hay­van­la­rı Ko­ru­ma Ka­nu­nun­da de­ği­şik­lik ön­gö­ren ka­nun tek­li­fi ile hay­van­la­rın ba­kı­mı­nı, cid­di şe­kil­de ih­mal et­ti­ği ya da on­la­ra ağ­rı, acı ve­ya za­rar ver­di­ği de­ne­tim ele­man­la­rın­ca tes­pit edi­len ki­şi­le­rin, hay­van­la­rı­na mah­ke­me ta­ra­fın­dan el ko­nul­ma­sı ön­gö­rü­lü­yor. Ay­rı­ca bu ki­şi­nin on yıl bo­yun­ca ye­ni­den hay­van sa­hi­bi ol­ma­sı ya­sak­la­na­cak. Mah­ke­me, ye­rel yö­ne­tim­ler­le iş bir­li­ği ya­pa­rak bu hay­van­la­rın ye­ni­den sa­hip­le­nil­me­si­ni ya da ko­ru­ma al­tı­na alın­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak. Tek­lif, za­bı­ta­nın ve be­le­di­ye ve­te­ri­ner mü­dür­lü­ğü­nün en faz­la kul­lan­dı­ğı, özel­lik­le so­kak hay­van­la­rı­nı “it­laf ve ze­hir­le­me” yön­te­mi­ni de ya­sak kap­sa­mı­na alı­yor. “Şüp­he ha­lin­de da­hi” top­lu it­laf­la­ra, ze­hir­le­me­le­re izin ver­me­nin Hay­van­la­rı Ko­ru­ma Ya­sa­sı ru­huy­la çe­liş­ti­ği­ne dik­kat çe­ki­len tek­li­fin ge­rek­çe­sin­de; “Mak­sat, hay­van­la­rı or­ta­dan kal­dı­ra­rak çö­zü­me ulaş­mak de­ğil, bi­la­kis on­lar­la be­ra­ber top­lum­sal çö­züm sağ­la­mak­tır” de­nil­di. Tek­li­fe gö­re, hay­van­la­ra ka­sıt­lı ola­rak kö­tü dav­ran­mak, acı­ma­sız ve za­lim­ce iş­lem yap­mak, döv­mek, aç ve su­suz bı­rak­mak, aşı­rı so­ğu­ğa ve sı­ca­ğa ma­ruz bı­rak­mak, ba­kım­la­rı­nı ih­mal et­mek, fi­zik­sel ve psi­ko­lo­jik acı çek­tir­mek üç yıl­dan beş yı­la ka­dar ha­pis­le ce­za­lan­dı­rı­la­cak. Ay­nı mu­ame­le­nin, be­le­di­ye ait bir hay­van ba­kı­me­vin­de ger­çek­leş­me­si ha­lin­de, o be­le­di­ye­nin ve­te­ri­ner iş­le­ri mü­dü­rü, iha­le özel bir şir­ke­te ve­ri­le­rek iş­le­ti­li­yor­sa şir­ket yet­ki­li­le­ri de ay­nı hü­küm­ler çer­çe­ve­sin­de yar­gı­la­na­cak.Tek­lif­te­ki “Bü­tün hay­van­lar eşit do­ğar. Hay­van­lar eş­ya ya da mal de­ğil­dir. Bü­tün hay­van­lar, tü­rü­ne öz­gü ha­yat şart­la­rı için­de ya­şa­ma öz­gür­lü­ğü­ne sa­hip­tir. Sa­hip­siz hay­van­la­rın da, sa­hip­li hay­van­lar gi­bi ha­yat­la­rı des­tek­len­me­li­dir” mad­de­le­ri dik­kat çek­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT