BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BA­KA­N YA­ZI­CI’DAN KÖ­MÜR E­LEŞ­Tİ­Rİ­LE­Rİ­NE CE­VAP: Dev­let ol­ma­nın ge­re­ği va­tan­da­şı ı

BA­KA­N YA­ZI­CI’DAN KÖ­MÜR E­LEŞ­Tİ­Rİ­LE­Rİ­NE CE­VAP: Dev­let ol­ma­nın ge­re­ği va­tan­da­şı ı

“Va­tan­da­şın kö­mü­rü yok­sa, bu­nu te­min et­mek gö­re­vi­miz. Ne­re­de i­yi şey ya­pı­yor­sa­nız, o­nu ka­ra­la­mak i­çin bir kam­pan­ya­ya gi­ri­li­yor.”E­KO­LO­JİK Ü­RÜN MAR­KE­Tİ­NİN A­ÇI­LI­ŞI­NI GER­ÇEK­LEŞ­TİR­Dİ Çe­şit­li te­mas­lar­da bu­lun­mak i­çin Sam­sun’a ge­len Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ha­ya­ti Ya­zı­cı, Ga­zi Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ku­ru­lan e­ko­lo­jik ü­rün mar­ke­ti­nin a­çı­lı­şı­nı ger­çek­leş­tir­di. Ba­kan Ya­zı­cı, a­çı­lı­şın ar­dın­dan ü­rün­le­ri in­ce­le­di. > Mus­ta­fa Dö­ver SAM­SUN İHA Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı ve Dev­let Ba­ka­nı Ha­ya­ti Ya­zı­cı; kö­mür ve nak­di yar­dım­la­rın üze­ri­ne has­sa­si­yet­le git­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek, usul­süz­lük ya­pıl­dı­ğı yö­nün­de so­mut bir şey ol­ma­sı ha­lin­de ge­re­ği­ni ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di. Çe­şit­li açı­lış, zi­ya­ret ve te­mel at­ma tö­ren­le­ri­ne ka­tıl­mak için Sam­sun’a ge­len Ba­kan Ha­ya­ti Ya­zı­cı, DSİ 7. Böl­ge Mü­dür­lü­ğü’nde açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. So­rum­lu­luk ala­nın­da­ki sos­yal yar­dım­laş­ma, va­kıf­lar ve güm­rük müs­te­şar­lı­ğı ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi ve­ren Ba­kan Ya­zı­cı, 2002 yı­lın­dan bu ya­na Tür­ki­ye’nin ge­li­şim ve dö­nü­şü­mü­nün ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Son gün­ler­de Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vak­fı’nın kö­mür yar­dım­la­rın­da hak­sız­lık ya­pıl­dı­ğı yö­nün­de­ki spe­kü­las­yon­la­rı de­ğer­len­di­ren Ya­zı­cı, “Bu ko­nu­lar­la il­gi­li so­mut bir şey var­sa or­ta­ya ko­nul­ma­lı, yok­ken de ha­ber­ler ya­pıl­ma­ma­lı. En ufak ih­bar­la­rı da­hi de­ğer­len­di­ri­yo­ruz. Et­ki an­ke­ti yap­tık, va­tan­daş­la­rın yüz­de 85’i mem­nun” de­di. “Ye­me­ği ol­ma­yan­la­ra ye­mek ver­me, ısın­ma ve eği­tim prob­le­mi olan­la­rı­nın bu me­se­le­si­ni gi­der­me gay­re­tin­de­yiz” di­yen Ya­zı­cı, “Tür­ki­ye’de çok kö­tü alış­kan­lık var. Ne­re­de iyi şey ya­pı­yor­sa­nız, mu­ha­le­fet onu ka­ra­la­mak için bir kam­pan­ya­ya gi­ri­yor. ‘İk­ti­dar ni­ye kö­mür da­ğıt­tı’ de­ni­yor. Va­tan­da­şın kö­mü­rü yok­sa, va­tan­da­şın ısın­ma prob­le­mi var­sa, ik­ti­da­rın gö­re­vi sos­yal dev­le­tin ge­re­ği ola­rak va­tan­da­şı ısıt­mak de­ğil mi­dir?” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93545
  % 0.9
 • 5.4696
  % -0.25
 • 6.1687
  % -0.35
 • 7.0762
  % -0.31
 • 211.144
  % -0.26
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT