BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NE­ÇİR­VAN BAR­ZA­Nİ: Dost ül­ke Tür­ki­ye’nin ya­tı­rım­la­rı­na açı­ğız

NE­ÇİR­VAN BAR­ZA­Nİ: Dost ül­ke Tür­ki­ye’nin ya­tı­rım­la­rı­na açı­ğız

Irak böl­ge­sel yö­ne­ti­min yet­ki­li­si Ne­çir­van Bar­za­ni, böl­ge­ye ya­tı­rım ya­pan Türk­le­re her tür­lü des­te­ği ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­diNe­çir­van Bar­za­ni, Er­bil’de­ki Işık Üni­ver­si­te­si’nin açı­lı­şın­da Tür­ki­ye-Irak iliş­ki­le­ri­ni de­ğer­len­dir­di. Irak böl­ge­sel yö­ne­ti­mi yet­ki­li­si Ne­çir­van Bar­za­ni, Tür­ki­ye’nin dost ül­ke ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bu­ra­da ya­tı­rım ya­pan Türk­le­re her tür­lü ko­lay­lı­ğı gös­te­re­ce­ğiz” de­di. Fe­za­lar Eği­tim Ku­ru­mu­nun Irak’ın ku­ze­yin­de­ki Er­bil şeh­rin­de kur­du­ğu Işık Üni­ver­si­te­si’nin açı­lış tö­re­nin­de ko­nu­şan Bar­za­ni, “Tür­ki­ye bi­zim dos­tu­muz­dur. İliş­ki­le­ri­miz­de ba­zen iniş­ler ol­du. An­cak son dö­nem­ler­de çok iyi. Işık Üni­ver­si­te­si bu iliş­ki­le­rin da­ha iyi yü­rü­me­si için bir adım­dır. Biz Tür­ki­ye’den ge­lip bu­ra­da ya­tı­rım ya­pan­la­ra bü­yük des­tek ve­ri­yo­ruz” dedi. Tö­ren­de, Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can’ın gön­der­di­ği me­saj da okun­du. Ba­ba­can, me­sa­jın­da, Tür­ki­ye’nin zor bir dö­nem­den ge­çen Irak’ta bir­lik be­ra­ber­li­ğin pe­kiş­ti­ril­me­sin­den ya­na ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, eği­tim ala­nın­da da kom­şu­la­rı Irak’a des­tek ver­dik­le­ri­ni kay­det­ti.
Kapat
KAPAT