BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tram­vay po­lis ara­cı­na çarp­tı

Tram­vay po­lis ara­cı­na çarp­tı

Fa­tih’te, tram­va­yın çarp­tı­ğı po­lis ara­cın­da­ki 3 me­mur ya­ra­lan­dı.Fa­tih’te, tram­va­yın çarp­tı­ğı po­lis ara­cın­da­ki 3 me­mur ya­ra­lan­dı. Mil­let Cad­de­si İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si (İÜ) Tıp Fa­kül­te­si önün­de­ki kav­şak­tan dön­me­ye ça­lı­şan po­lis ara­cı­na, Ka­ba­taş-Zey­tin­bur­nu se­fe­ri­ni ya­pan tram­vay çarp­tı. Araç­ta sı­kı­şan po­lis me­mur­la­rı İs­ma­il G, Mah­mut G. ve Meh­met Ç, it­fa­iye ekip­le­rin­ce çı­kar­tı­la­rak İÜ Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si­ne kal­dı­rıl­dı. Po­lis me­mur­la­rı­nın sağ­lık du­rum­la­rı­nın iyi ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Ka­za se­be­biy­le tram­vay se­fer­le­ri bir sü­re ak­sa­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT