BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KÂBUS GERİ DÖNDÜ 0-0

KÂBUS GERİ DÖNDÜ 0-0

Kadıköy’deki G.Saray ve Ankaraspor galibiyetleri ile sevinen F.Bahçe, A.Gücü deplasmanında 2 puan bıraktı, yine dışarıda kazanamama sendromuna yakalandıKadıköy’deki G.Saray ve Ankaraspor galibiyetleri ile sevinen F.Bahçe, A.Gücü deplasmanında 2 puan bıraktı, yine dışarıda kazanamama sendromuna yakalandı 5. DEP­LAS­MAN HÜS­RA­NI Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde sa­lı gü­nü Por­to ile ka­der ma­çı­na çı­ka­cak F.Bah­çe için bir ne­vi pro­vay­dı A.Gü­cü kar­şı­laş­ma­sı. Te­le­fon skan­da­lı­nın ar­dın­dan MHK ta­ra­fın­dan ma­çın ha­ke­mi de­ğiş­ti­ri­lin­ce, kar­şı­laş­ma fark­lı bir bo­yut da­ha ka­zan­mış­tı. An­cak tüm en­di­şe­ler bo­şa çık­tı. Ha­kem ne­re­dey­se ha­ta­sız, maç ne­re­dey­se po­zis­yon­suz so­na er­di. G.Sa­ray der­bi­siy­le bir­lik­te hem pu­an, hem de fut­bol ola­rak çı­kı­şa ge­çen Alex’siz F.Bah­çe, Bre­zil­ya­lı yıl­dı­zın ka­tı­lı­mı ile bir­lik­te es­ki gün­le­ri­ne dö­nüş yap­tı. Po­zis­yon kı­sır­lı­ğı çe­ki­len maç­ta iki ta­kım da go­le çok ya­kın fır­sat üre­te­me­di. A.GÜ­CÜ KA­ZA­NA­Bİ­LİR­Dİ Ma­çın iki önem­li po­zis­yo­nun­dan bi­ri, he­nüz ilk da­ki­ka­da F.Bah­çe’den gel­di. Alex’in kö­şe vu­ru­şun­dan ce­za sa­ha­sı­na yol­la­dı­ğı Dei­vid ka­fa­yı vur­du; İb­ra­him Ege me­şin yu­var­la­ğı çiz­gi üze­rin­de uzak­laş­tır­dı. Ev sa­hi­bi A.Gü­cü’nün pres an­la­yış­lı fut­bo­lu­nu aya­ğa pas­lar­la kır­ma­ya ça­lı­şan F.Bah­çe, ilk ya­rı­yı böy­le ge­çir­di. İkin­ci 45’e ev sa­hi­bi A.Gü­cü hız­lı gir­di. 46’da Gök­han Em­re­cik­sin’le F.Bah­çe ka­le­si­ni yok­la­yan A.Gü­cü, 47’de de El­ya­sa ile go­le yak­laş­tı an­cak so­nu­ca gi­de­me­di. 85’te Gök­han’ın şu­tu­na, of­sayt po­zis­yo­nun­da olan Ja­ba ayak koy­du, top yan ağ­lar­da kal­dı. Ve maç baş­la­dı­ğı gi­bi bit­ti. > Cahit EROĞUL 19 Ma­yıs S­ta­dı, 22 Ka­sım 2008 >> MKE A.GÜCÜ 0 ­Ser­kan 6.5 El Ya­sa 7 ­Tol­ga 6 ­San­tos 6.5 İl­kem 6 ­Gök­han 7 (Mu­rat dk.90) ? ­Cem Can 6.5 İb­ra­him E­ge 6 ­Mu­rat Er­do­ğan 6.5 ­Ja­ba 6 (Ig­le­si­as dk.90+3) ? ­Meh­met Yıl­maz 5.5 (Bar­ba­ros dk.64) 5 Za­fer ­Bu­rak ­Mus­ta­fa ­Rod­ri­gu­es T.D: Ü­nal Ka­ra­man >> F.BAHÇE 0 ­Vol­kan De­mi­rel 6 ­Gök­han 6.5 ­Lu­ga­no 6.5 E­du 6 ­Ve­der­son 5 ­Jo­si­co 6 ­Sel­çuk 6 (Ka­zım dk.57) 5.5 ­De­i­vid 6 (Mal­do­na­do dk.65) 5 A­lex 5.5 Em­re 5.5 (Gür­han dk.80) 5 ­Gü­i­za 5 Vol­kan Ba­ba­can A­li Bil­gin İl­han ­Ya­sin T.D: Lu­is A­ra­go­nes HA­KEM­LER: Fı­rat Ay­dı­nus, Ser­kan Gen­çer­ler, Mu­hit­tin Gür­ses A­RA­GO­NES: A­DİL BİR SO­NUÇ F.Bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü Lu­is A­ra­go­nes, maç son­ra­sı, “İ­ki pu­an kay­bet­tik a­ma di­ğer ta­raf­tan ba­kın­ca da bir pu­an ka­zan­dık” de­di. A.Gü­cü de­fan­sı­nın çok i­yi oy­na­dı­ğı­na vur­gu ya­pan İs­pan­yol tek­nik a­dam, “Gü­i­za’nın ar­ka­sı­na bu­gün üç ta­ne i­yi a­tak ya­pa­bi­le­cek o­yun­cu A­lex, De­i­vid ve Em­re’yi koy­muş­tuk a­ma ra­kip de­fan­sı a­ça­ma­dık. Ma­çın ge­ne­li­ne bak­tı­ğı­mız za­man a­dil bir so­nuç ol­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­li­riz. Bi­zim i­çin Por­to ma­çı çok ö­nem­li. Se­yir­ci­miz ve sa­ha­mı­zın a­van­ta­jıy­la üç pu­an i­çin tüm risk­le­ri al­ma­mız ge­re­ken bir maç. Ka­zan­mak i­çin e­li­miz­den ge­len her şe­yi ya­pa­ca­ğız” şek­lin­de ko­nuş­tu. A­lex gel­di böy­le ol­du ­POR­TO ÖN­CE­Sİ EN­Dİ­ŞE A­lex F.Bah­çe’ye, kö­tü fut­bol ve pu­an ka­yıp­la­rıy­la bir­lik­te dön­dü. Sam­ba­cı­nın yok­lu­ğun­da Şam­pi­yon­lar Li­gi’n­de Ar­se­nal’le dış sa­ha­da be­ra­be­re ka­lan ve gü­ven bu­lan, G.Sa­ray der­bi­si­ni 4-1 ka­za­nan ve son­ra­sın­da An­ka­ras­por’u e­vin­de 2-0’la ge­çen, hep­sin­den ö­nem­li­si i­yi fut­bol oy­na­yan sa­rı-­la­ci­vert­li­ler, ger­gin or­tam­da ya­pı­lan A.Gü­cü ma­çın­da 1 pu­a­na ra­zı ol­du. 2 maç­lık ga­li­bi­yet se­ri­si so­na e­ren Fe­ner, A.Gü­cü kar­şı­sın­da si­lik bir o­yun ser­gi­ler­ken, or­ta­ya koy­du­ğu fut­bol Por­to ma­çı ön­ce­si en­di­şe ver­di. ­KA­YIP 13 PU­A­NA ÇIK­TI ­Sa­rı-­la­ci­vert­li­le­rin dış sa­ha bu­na­lı­mı dün de de­vam et­ti. Bu se­zon G.An­tep, Ha­cet­te­pe, Si­vas dep­las­man­la­rın­dan e­li boş dö­nen, bir tek Ko­ca­e­lis­por’u, o da u­zat­ma­lar­da Se­mih’in go­lüy­le ye­ne­bi­len sa­rı-­la­ci­vert­li­ler, Es­ki­şe­hirs­por’dan son­ra A.Gü­cü ma­çın­dan da be­ra­ber­lik çı­ka­ra­bil­di. Ka­nar­ya bu se­zon 6 dış sa­ha ma­çın­dan to­pu to­pu 5 pu­an top­la­dı a­ma 13 pu­an kay­bet­ti. Bu­luş­tu­ğu az sa­yı­da to­pu bo­zuk pa­ra gi­bi har­ca­yan Gü­i­za dün­kü fut­bo­luy­la saç baş yol­du­rur­ken, bu gö­rün­tü­süy­le Kez­man’ı a­rat­tı. Ha­va­da pa­nik A.Gü­cü’yle be­ra­be­re kal­dık­tan son­ra An­ka­ra’dan ay­rı­lıp İs­tan­bul’a dö­nen F.Bah­çe ka­fi­le­si, Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­li­ma­nı’na iner­ken kö­tü ha­va şart­la­rı ne­de­niy­le zor an­lar ya­şa­dı. Sa­rı-la­ci­vert­li­le­ri ta­şı­yan uçak, ilk se­fer­de pis­ti pas ge­çer­ken, ikin­ci de­ne­me­de ba­şa­rı­lı bir iniş ger­çek­leş­tir­di. Fut­bol­cu­la­rın iniş sı­ra­sın­da kor­ka­rak pa­nik yap­tık­la­rı öğ­re­nil­di. Ig­le­si­as’ın şaş­kın­lı­ğı Uzat­ma an­la­rın­da oyu­na gir­mek için sa­ha ke­na­rı­na ge­len A.Gü­cü­lü fut­bol­cu Ig­le­si­as aşı­rı he­ye­can­dan şor­tu­nu giy­me­yi unut­tu. Tayt­lı oyun­cu yan ha­ke­min ika­zıy­la şor­tu­nu gi­ye­rek oyu­na da­hil ol­du. Fe­ner­bah­çe, An­ka­ra’ya bir­çok ek­sik­le git­ti. Sa­rı-la­ci­vert­li ekip­te, sa­kat­lık­la­rı bu­lu­nan Ro­ber­to Car­los, Se­mih ve Tü­mer’in ya­nı sı­ra Uğur, Bu­rak, De­niz, Ön­der ve Can, An­ka­ra dep­las­ma­nı­na ge­ti­ril­me­di. Uğur stil mahkumu Uğur Bo­ral’ın en önem­li özel­li­ği olan; ra­ki­bin üs­tü­ne git­me­si ve drip­ling­ler­le ra­ki­bi­ni geç­me­si­nin Ara­go­nes’in ho­şu­na git­me­di­ği öğ­re­nil­di. İs­pan­yol, fut­bol­cu­la­rı­nın to­pu aya­ğın­da faz­la tut­ma­sın­dan ve ça­lım yap­ma­sın­dan hoş­nut de­ğil. Uğur’un son maç­lar­da­ki per­for­mans dü­şük­lü­ğü­nün se­be­bi­nin, oyun sti­li­ni tec­rü­be­li ho­ca­nın is­te­di­ği şe­kil­de yön­len­dir­me ça­ba­sı ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Ay­dın 2. kez PFDK’ya An­ka­ra­gü­cü Baş­ka­nı Ce­mal Ay­dın, ön­ce­ki ak­şam bir te­le­viz­yon­da ya­yın­la­nan söz­le­ri­nin ta­li­mat­la­ra ay­kı­rı be­yan­lar içer­di­ği ge­rek­çe­siy­le TFF Hu­kuk Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan 2. kez PFDK’ya sevk edil­di. Bu ara­da dün­kü maç­ta A.Gü­cü ta­raf­tar­la­rı maç ön­ce­si ve es­na­sın­ca Ce­mal Ay­dın ve yö­ne­ti­mi­ne is­ti­fa te­za­hü­ra­tı yap­tı. Çağ­rı­ya bir ara F.Bah­çe­li tri­bün­ler de ka­tıl­dı. T­ri­bün­de ca­sus var A.Gü­cü-­F.Bah­çe ma­çı­nı, Fe­ner­bah­çe’nin Şam­pi­yon­lar Li­gi’n­de­ki ra­ki­bi Por­te­kiz’in FC Por­to ta­kı­mı­nın yar­dım­cı ant­re­nö­rü Jo­a­o Pin­to da iz­le­di. Pin­to kar­şı­laş­ma es­na­sın­da sık sık not­lar tut­tu. Maç so­nu sa­ha­ya at­la­yan bir se­yir­ci gü­ven­lik güç­le­rin­ce kar­ga-­tu­lum­ba s­tat dı­şı­na çı­ka­rıl­dı. Se­ba’ya zi­ya­ret F.Bah­çe Baş­ka­nı A­ziz Yıl­dı­rım i­le yö­ne­ti­ci­ler­den A­li Koç, Şe­kip Mos­tu­roğ­lu ve Ni­hat Öz­de­mir, dün ta­kım­la­rı­nın An­ka­ra­gü­cü i­le oy­na­ya­cak­la­rı maç ön­ce­sin­de Be­şik­taş’ın ef­sa­ne baş­ka­nı Sü­ley­man Se­ba’yı zi­ya­ret et­ti. İs­tan­bul’dan sa­bah 8 u­ça­ğı i­le Baş­kent’e ge­len A­ziz Yıl­dı­rım ve Fe­ner­bah­çe­li yö­ne­ti­ci­ler, GA­TA’da yat­mak­ta o­lan Se­ba’ya geç­miş ol­sun di­le­ğin­de bu­lun­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT