BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BU HAFTA

BU HAFTA

Dev­let Gü­zel Sa­nat­lar Ga­le­ri­si’nde, Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Gü­zel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si öğ­ren­ci ve me­zun­la­rı­nın aç­tı­ğı “Ge­le­nek­sel Türk El Sa­nat­la­rı’’ ser­gi­si 27 Ka­sı­ma ka­dar ge­zi­le­bi­lir.kultur.sanat@tg.com.tr SER­Gİ: > Dev­let Gü­zel Sa­nat­lar Ga­le­ri­si’nde, Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Gü­zel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si öğ­ren­ci ve me­zun­la­rı­nın aç­tı­ğı “Ge­le­nek­sel Türk El Sa­nat­la­rı’’ ser­gi­si 27 Ka­sı­ma ka­dar ge­zi­le­bi­lir. > İran­lı Sa­nat­çı Sha­fak Va­hab­za­de Di­lek’in “Düş­ler ve Sır­lar” ad­lı eb­ru ve min­ya­tür ser­gi­si TCDD Ser­gi Sa­lo­nun­da gö­rü­le­bi­lir. > Ma­ki­ne Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı Bur­sa Şu­be­si Fo­toğ­raf Top­lu­lu­ğu­nun Ko­ru­park Alış­ve­riş Mer­ke­zi’nde­ki ser­gi­si 30 Ka­sı­ma ka­dar ge­zi­le­bi­le­cek. > “Me­ta­mor­foz” baş­lık­lı kar­ma ser­gi­si 20 Ara­lı­ka ka­dar Ak­bank Sa­nat’ta gö­rü­le­bi­lir. OYUN > Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­su, “De­li İb­ra­him”i Tay­ya­re Kül­tür Mer­ke­zi’n­de (TKM) be­ğe­ni­ye su­nu­la­cak. > “İs­tan­bul Efen­di­si’’ oyu­nu ya­rın ve 27 Ka­sım­da Es­ki­şe­hir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­la­rı Te­pe­ba­şı Sah­ne­si’nde iz­le­ne­bi­le­cek. > İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­la­rı’nın sah­ne­le­di­ği “Le­on­ce ile Le­na”, 25 Ka­sım­da Sa­ban­cı Üni­ver­si­te­si Gös­te­ri Mer­ke­zi’nde ola­cak. KON­SER: > Pi­ya­no vir­tü­özü Tu­luy­han Uğur­lu, “Gü­neş Ül­ke Ana­do­lu’’ ese­ri­ni ilk kez 29 Ka­sım­da sa­at 17:00’de Sir­ke­ci Ga­rı’nda ses­len­di­re­cek. > Ce­mal Re­şit Rey (CRR) Kon­ser Sa­lo­nu’nda 26 Ka­sım Çar­şam­ba gü­nü Ah­met Öz­han’ın “Ha­cı Arif Bey” kon­se­ri iz­le­ne­bi­le­cek. FES­Tİ­VAL /GÖS­TE­RİM > Ada­na’da “Al­tın Ko­za 13 Ka­re Ulus­la­ra­ra­sı Sa­nat Fes­ti­va­li” kap­sa­mın­da bu­gün Ada­na Kül­tür Sa­nat Mer­ke­zin­de de “Bir­lik­te Va­ro­luş’’ ad­lı ulus­la­ra­ra­sı fo­toğ­raf ser­gi­si açı­la­cak. > An­tak­ya Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan 4. Si­ne­ma Gün­le­ri, 28 Ka­sı­ma ka­dar de­vam ede­cek. > İz­mir Sa­nat’ta 27 Ka­sı­ma ka­dar çe­şit­li fes­ti­val­ler­de gös­te­ril­miş film­ler gösterilecek. > 27 Ka­sım Per­şem­be gü­nü sa­at 17:30 ve 19:00’da Os­man­lı Ban­ka­sı Mü­ze­si Si­ne­ma­sı’nda, “Tran­sAs­ya” ad­lı bel­ge­sel iz­le­ne­bi­lir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT