BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şim­şek: He­de­fi­miz re­el ­sek­tö­re des­tek ol­mak

Şim­şek: He­de­fi­miz re­el ­sek­tö­re des­tek ol­mak

Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, Tür­ki­ye’nin kriz­den çok hız­lı çık­ma po­tan­si­ye­li ol­du­ğu­na inan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Şu an­da üze­rin­de ça­lış­tı­ğı­mız ve za­man za­man za­ten açık­la­dı­ğı­mız ted­bir­le­rin ama­cı, re­el eko­no­mi­ye yan­sı­ma­la­rı­nı sı­nır­la­mak, fi­nans sek­tö­rü­nün güç­lü kal­ma­sı­nı sağ­la­yıp sek­tö­rü­nün re­el sek­tö­rün des­tek­çi­si ol­ma­sı­nı sağ­la­mak­tır” de­di.Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, Tür­ki­ye’nin kriz­den çok hız­lı çık­ma po­tan­si­ye­li ol­du­ğu­na inan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Şu an­da üze­rin­de ça­lış­tı­ğı­mız ve za­man za­man za­ten açık­la­dı­ğı­mız ted­bir­le­rin ama­cı, re­el eko­no­mi­ye yan­sı­ma­la­rı­nı sı­nır­la­mak, fi­nans sek­tö­rü­nün güç­lü kal­ma­sı­nı sağ­la­yıp sek­tö­rü­nün re­el sek­tö­rün des­tek­çi­si ol­ma­sı­nı sağ­la­mak­tır” de­di. TRT-2’de bir prog­ra­ma ka­tı­lan Şim­şek, bun­dan son­ra­ki bir IMF prog­ra­mı­nın da çı­pa ola­rak fay­da­lı ola­ca­ğı­nı dü­şün­dük­le­ri­ni be­lirt­ti. Ted­bir pa­ke­ti­nin ‘si­hir­li pa­ket açı­la­cak ve prob­lem bi­te­cek’ gi­bi bir ­bek­len­ti bu­lun­du­ğu­na dik­kat çe­ken Şim­şek; “Bu bek­len­ti­le­r ma­kul ol­ma­lı. İm­kan­la­rı­mız sı­nır­lı. Tür­ki­ye kri­ze iyi bir yer­de ya­ka­lan­dı. Bun­dan çık­ma po­tan­si­ye­li de yük­sek. Ted­bir­le­rin ama­cı, kri­zin re­el eko­no­mi­ye yan­sı­ma­la­rı­nı sı­nır­la­mak, fi­nans sek­tö­rü­nün güç­lü kal­ma­sı­nı sağ­la­mak” de­di. Ba­kan Şim­şek, ye­ni teş­vik ya­sa­sı­nın ne za­man yü­rür­lü­ğe gi­re­ce­ği so­ru­su­na da, “Böl­ge­sel ge­liş­miş­lik fark­la­rı­nı gi­de­re­cek, sek­tö­rel ön­ce­lik­le­ri­mi­zi ifa­de ede­cek teş­vik sis­te­mi­ni or­ta­ya koyacağız. 2009’da ye­ni teş­vik sis­te­mi­ni uy­gu­la­ma­ya koy­ma­yı umu­yo­ruz” ce­va­bı­nı ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT