BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sanayi daraldı, elektrik tüketimi azaldı

Sanayi daraldı, elektrik tüketimi azaldı

Tür­ki­ye’de ocak-ey­lül dö­ne­min­de ay­lık yüz­de 2.6 ile 14.4 ara­sın­da ar­tış gös­te­ren elek­trik tü­ke­ti­mi, ekim ayın­da 2007’nin ay­nı ayı­na gö­re yüz­de 2, 1-17 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da ise yüz­de 5 düş­tü.Tür­ki­ye’de ocak-ey­lül dö­ne­min­de ay­lık yüz­de 2.6 ile 14.4 ara­sın­da ar­tış gös­te­ren elek­trik tü­ke­ti­mi, ekim ayın­da 2007’nin ay­nı ayı­na gö­re yüz­de 2, 1-17 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da ise yüz­de 5 düş­tü. Ta­lep da­ral­ma­sı­nın ara­lık ayın­da da de­vam ede­ce­ği be­lir­ti­lir­ken, 204 mil­yar ki­lo­vat­sa­at (kWh) olan elek­trik tü­ke­ti­mi he­de­fi de 200 mil­yar kWh’ye çe­kil­di. Tü­ke­ti­mde­ki azal­ma­nın sa­na­yi­de­ki da­ral­ma­dan kay­nak­lan­dı­ğı bil­dir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT