BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SKİBBE bardağı taşırdı

SKİBBE bardağı taşırdı

An­ka­ras­por be­ra­ber­li­ğiy­le pu­an kay­bı­nı 15’e çı­ka­ran Alman teknik adam to­pun ağ­zı­na gel­diGÖZ­DEN İYİ­CE DÜŞ­TÜ G.Sa­ray’da An­ka­ras­por be­ra­ber­li­ği Tek­nik Di­rek­tör Skib­be’nin kol­tu­ğu­nu ye­ni­den sal­la­ma­ya baş­la­dı. Al­dı­ğı is­tik­rar­sız so­nuç­lar­la eleş­ti­ri ok­la­rı­nın he­de­fi ha­li­ne ge­len Al­man tek­nik adam, des­te­ği­ni al­dı­ğı yö­ne­ti­min de gö­zün­den ta­ma­men düş­tü. Ca­mi­ada­ki yo­ğun eleş­ti­ri­le­rin ar­dın­dan, “Ho­ca­mı­za gü­ve­ni­yo­ruz, onun ar­ka­sın­da­yız” şek­lin­de de­meç ve­re­rek Skib­be’ye sa­hip çı­kan sa­rı-kır­mı­zı­lı yö­ne­ti­ci­ler, An­ka­ras­por be­ra­ber­li­ği­nin ar­dın­dan Al­man ça­lış­tı­rı­cıy­la il­gi­li so­ru­la­rı ce­vap­sız bı­rak­tı. Fut­bol Ko­mi­te­si yö­ne­ti­ci­le­rin­den Hal­dun Üs­tü­nel’in söz­le­ri ise hay­li ma­ni­dar­dı. GE­RE­KE­Nİ YA­PA­CA­ĞIZ İlk de­fa, “Ho­ca­mı­zın ar­ka­sın­da­yız” ifa­de­si­ni kul­lan­ma­yan Üs­tü­nel, “Ge­re­ke­ni ya­pa­ca­ğız” di­ye­rek Al­man ça­lış­tı­rı­cıy­la il­gi­li ya­pa­cak­la­rı ope­ras­yo­nun sin­ya­li­ni ver­di. Skib­be’nin gö­rev­den alın­ma­sı yö­ne­tim için­de çok tar­tı­şı­lan ko­nu­la­rın ba­şın­da ge­lir­ken, pu­an ka­yıp­la­rı­nın art­ma­sı­nın ar­dın­dan çar­şam­ba gü­nü ya­pı­la­cak Yö­ne­tim Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da bu ses­le­rin da­ha da yük­se­le­ce­ği bil­di­ril­di. Ca­mi­ada, son be­ra­ber­lik­le dep­las­man­da sa­de­ce 5 pu­an top­la­ya­bi­len, top­lam­da da 15 pu­an kay­be­den Skib­be’nin, dev­re ara­sın­da gön­de­ri­lip ye­ri­ne Lu­ces­cu’nun ge­ti­ri­le­bi­le­ce­ği ko­nu­şu­lu­yor. > Ercan YILDIZ G.SARAY NOTLARI 1 pu­a­na ö­dül! S­kib­be, An­ka­ras­por’la gol­süz be­ra­be­re ka­lan ta­kı­mı­na 1 gün i­zin ver­di. Bu kar­şı­laş­ma­da 90 da­ki­ka for­ma gi­yen o­yun­cu­lar bu­gü­nü i­zin ya­pa­rak ge­çi­re­cek. Ye­dek o­yun­cu­la­ra i­se sa­at 11.00’de ö­zel bir ant­ren­man p­rog­ra­mı uy­gu­la­na­cak. Sa­rı-­kır­mı­zı­lı­lar, Me­ta­list ma­çı ha­zır­lık­la­rı­na ya­rın ak­şam tam kad­ro ha­lin­de ya­pa­ca­ğı tek ant­ren­man­la de­vam e­de­cek. Servet korkutuyor G.Sa­ray’da Me­ta­list K­har­kiv ma­çı ön­ce­si Ser­vet en­di­şe­si ya­şa­nı­yor. An­ka­ras­por ma­çın­da al­dı­ğı dar­bey­le sağ di­zin­de ağ­rı­la­rı bu­lu­nan Ser­vet’in, per­şem­be gü­nü oy­na­na­cak kar­şı­laş­ma­da for­ma gi­yip gi­ye­me­ye­ce­ği be­lir­siz­li­ği­ni ko­ru­yor. Te­da­vi­si­ne he­men baş­la­nan Ser­vet’in du­ru­mu­nu net­leş­tir­mek a­ma­cıy­la bu­gün MR çe­ki­le­ce­ği öğ­re­nil­di. Lincoln müjdesi Sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le An­ka­ras­por ma­çın­da forma giyemeyen Lin­coln’ün, Me­ta­list K­har­kiv kar­şı­laş­ma­sın­da oy­na­ya­bi­le­ce­ği bil­di­ril­di. Meh­met To­pal i­le bir­lik­te te­da­vi­si sür­dü­rü­len B­re­zil­ya­lı yıl­dı­zın, bu­gün top­la ça­lış­ma­la­ra baş­la­ya­ca­ğı, ya­rın­dan i­ti­ba­ren ta­kım­la bir­lik­te ant­ren­ma­na çı­ka­ca­ğı i­fa­de e­dil­di. MEH­MET GÜ­VEN YA­RI­DA BI­RAK­TI ­G.Sa­ray, Me­ta­list K­har­kiv ma­çı ha­zır­lık­la­rı­na a­ra ver­me­den baş­la­dı. Dar a­lan­da ka­le­ci­le­rin de ka­tıl­dı­ğı tek­nik bir ça­lış­ma ger­çek­leş­ti­ren sa­rı-­kır­mı­zı­lı­lar­da Mi­lan Ba­ros ant­ren­ma­nın ta­ma­mı­na ta­kım­la bir­lik­te ka­tıl­dı. Ka­rın-­ka­sık böl­ge­si­ne bir dar­be a­lan Meh­met Gü­ven ça­lış­ma­yı ta­mam­la­ya­ma­dı. > Fehim KAYACAN
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT