BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Di­yar­ba­kır’ın ta­ri­hi tra­fo­la­ra yan­sı­yor!

Di­yar­ba­kır’ın ta­ri­hi tra­fo­la­ra yan­sı­yor!

Ye­ni­şe­hir’de, kent­sel ye­ni­len­me ve dö­nü­şüm pro­je­si çer­çe­ve­sin­de, be­ton yı­ğı­nı ha­lin­de bu­lu­nan tra­fo­la­ra Di­yar­ba­kır’ın ta­ri­hi me­kan­la­rı res­me­di­li­yor.> Se­bat Ka­ra­bu­lut Dİ­YAR­BA­KIR İHA Ye­ni­şe­hir’de, kent­sel ye­ni­len­me ve dö­nü­şüm pro­je­si çer­çe­ve­sin­de, be­ton yı­ğı­nı ha­lin­de bu­lu­nan tra­fo­la­ra Di­yar­ba­kır’ın ta­ri­hi me­kan­la­rı res­me­di­li­yor. İl­çe sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de bu­lu­nan 30 tra­fo­dan 15’inin bo­yan­dı­ğı ça­lış­ma ara­lık­sız bir şe­kil­de de­vam eder­ken, çok sa­yı­da ta­ri­hi me­kan ya­pı­lan ça­lış­ma ile tra­fo­lar­da ya­şa­tı­la­cak. Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi ve­ren Ye­ni­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Fı­rat An­lı, “Böl­ge­miz­de­ki 30 tra­fo­ya in­san­la­rı psi­ko­lo­jik ola­rak ra­hat­la­ta­cak tab­lo­lar çi­zi­le­cek. TE­DAŞ da bu ça­lış­ma­la­rı­mı­za kat­kı su­na­rak des­tek ver­di. Her­kes­le Di­yar­ba­kır’ın gü­zel­lik­le­ri­ni pay­laş­mak is­te­dik. 33 me­de­ni­ye­te ev sa­hip­li­ği yap­mış olan Di­yar­ba­kır’ın ye­ni­den eko­no­mi, kül­tür ve sa­nat mer­ke­zi ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT