BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mil­yon­lar­ca öğ­ren­ci ­ya­zı­cı­yı ta­nı­ya­cak

Mil­yon­lar­ca öğ­ren­ci ­ya­zı­cı­yı ta­nı­ya­cak

Tür­ki­ye’de­ki 14 bin 538 ilk ve or­ta de­re­ce­li okul­da ku­ru­lan “Tek­no­lo­ji Sı­nıf­la­rı”nın ya­zı­cı­la­rı­nı Oki ve­re­cekTür­ki­ye’de­ki 14 bin 538 ilk ve or­ta de­re­ce­li okul­da ku­ru­lan “Tek­no­lo­ji Sı­nıf­la­rı”nın ya­zı­cı­la­rı­nı Oki ve­re­cek > Tü­lay Dur İS­TAN­BUL Dün­ya­nın ön­de ge­len tek­no­lo­ji fir­ma­la­rın­dan Oki, 14 bin 538 oku­lun ya­zı­cı­la­rı­nı kar­şı­la­ya­cak. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ile ya­pı­lan an­laş­ma so­nu­cu Tür­ki­ye’de­ki okul­lar­da hiz­met ve­re­cek Oki B400 ya­zı­cı için ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­len­di. Oki Ya­zı­cı Üre­tim Bö­lü­mü Baş­ka­nı Ta­ka­o Uc­hi­da, mil­yon­lar­ca Türk öğ­ren­ci­nin ya­zı­cı ile ilk de­ne­yim­le­ri­ni Oki B400 ara­cı­lı­ğıy­la el­de ede­cek ol­ma­sı­nın ken­di­le­ri­ne gu­rur ve he­ye­can ver­di­ği­ni söy­le­di. Oki Tür­ki­ye Ge­nel Mü­dü­rü Lu­si Adut ise, “Oki B400’ün Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ter­cih edil­me­si, Oki’ye du­yu­lan gü­ve­ni gös­te­ri­yor” de­di. Adut, Oki Prin­ting So­lu­ti­ons Tür­ki­ye’nin Çö­züm Or­ta­ğı Da­ta Tek­nik kad­ro­su­nun, Tür­ki­ye’nin beş böl­ge­si­ne da­ğı­ldı­ğı­nı ve ya­zı­cı­la­rın ke­sin­ti­siz ça­lış­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak ka­pa­si­te­ye sa­hip ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.
Kapat
KAPAT