BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Bas­ket­bol Av­ru­pa Ku­pa­sı D Gru­bu’nda yer alan Türk Te­le­kom, bu­gün grup­ta­ki ilk ma­çı­nı dep­las­man­da Has­ha­ron ile oy­na­ya­cak. Türk Te­le­kom’un, İs­ra­il ta­kı­mıy­la ta­ri­hin­de ilk kez kar­şı kar­şı­ya ge­le­ce­ği maç Met­ro West Ra­ana­na’da ya­pı­la­cak ve TSİ 19.00’da baş­la­ya­cak.Te­le­kom ilk sı­na­vın­da Bas­ket­bol Av­ru­pa Ku­pa­sı D Gru­bu’nda yer alan Türk Te­le­kom, bu­gün grup­ta­ki ilk ma­çı­nı dep­las­man­da Has­ha­ron ile oy­na­ya­cak. Türk Te­le­kom’un, İs­ra­il ta­kı­mıy­la ta­ri­hin­de ilk kez kar­şı kar­şı­ya ge­le­ce­ği maç Met­ro West Ra­ana­na’da ya­pı­la­cak ve TSİ 19.00’da baş­la­ya­cak. Beşiktaş-Benetton BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nde zor gün­ler ge­çi­ren Be­şik­taş, Av­ru­pa Ku­pa­sı’nda­ki ilk ma­çı­nı bu­gün Ok­tay Mah­mu­ti’nin an­tre­nör­lü­ğü­nü yap­tı­ğı Be­net­ton ta­kı­mıy­la oy­na­ya­cak. BJK Co­la Tur­ka Are­na’da­ki maç sa­at 18.30’da baş­la­ya­cak. Hertha’dan Tekke atağı Ze­nit’ten ay­rıl­mak is­te­di­ği­ni her fır­sat­ta ifa­de eden Fa­tih Tek­ke için şim­di de Hert­ha Ber­lin dev­re­ye gir­di. Fa­tih Tek­ke için 3.5 mil­yon eu­ro­luk bon­ser­vis be­de­li­ni göz­den çı­ka­ran Hert­ha, Ze­nit’in bu tek­li­fi ka­bul et­me­me­si ha­lin­de, trans­fe­ri ki­ra­lık ola­rak bi­tir­me­yi de­ne­ye­cek. Adidas IAAF’a sponsor Dün­ya­nın ön­de ge­len spor gi­yim ta­sa­rım­cı­sı ve pa­zar­la­yı­cı­sı Adi­das AG, Ulus­la­ra­ra­sı At­le­tizm Fe­de­ras­yon­la­rı Bir­li­ği’ne (IA­AF) spon­sor ol­du. Adi­das AG İc­ra Ku­ru­lu Baş­ka­nı Her­bert Hai­ner, şir­ket­le­ri­nin, IA­AF ile 11 yıl­lık bir spon­sor­luk an­laş­ma­sı im­za­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Adi­das mar­ka­sı­nın ge­le­ne­ği, at­le­tizm mi­ra­sı ve IA­AF ile ya­kın­dan iliş­ki­li­dir” de­di. Yılın atleti Bolt Pe­kin Olim­pi­yat Oyun­la­rı’nın al­tın ma­dal­ya­lı isim­le­ri Ja­ma­ika­lı sprin­ter Usa­in Bolt ile Rus sı­rık­çı Ye­le­na Isin­ba­ye­va, “IAFF Yı­lın At­le­ti” ödü­lü­ne la­yık bu­lun­du. Bolt ve Isin­ba­ye­va, “Yı­lın At­le­ti” ödül­le­ri­ni, Ulus­la­ra­ra­sı At­le­tizm Fe­de­ras­yon­la­rı Bir­li­ği ta­ra­fın­dan Mo­na­ko’da dü­zen­le­nen 2008 Dün­ya At­le­tizm Ga­la­sı’nda al­dı. Boston Ray Allen’la Bos­ton Cel­tics’in, dep­las­man­da To­ron­to Rap­tors’ı 118-103 yen­di­ği kar­şı­laş­ma­da, Ray Al­len 21 sa­yı, 3 ri­ba­unt ve 3 asist­le ga­li­bi­ye­tin mi­ma­rı ol­du. NBA’de top­lu so­nuç­lar: Phi­la­delp­hi­a-Gol­den Sta­te: 89-81, Det­ro­it-Min­ne­so­ta: 80-106, Den­ver-Bulls: 114-101, La­kers-Sac­ra­men­to: 118-108. Dicle küme düşürüldü Aro­ma Ba­yan­lar Vo­ley­bol Bi­rin­ci Li­gi’nde mü­ca­de­le eden Dic­le Üni­ver­si­te­si Ba­yan Vo­ley­bol ta­kı­mı, 2 ma­ça çı­ka­ma­dı­ğı için lig­den dü­şü­rül­dü. Ku­lüp Baş­ka­nı Zül­küf Gül­sün, “Ar­tık bu sa­at­ten son­ra ya­pa­cak bir şey yok. Oyun­cu­lar mem­le­ket­le­ri­ne dön­dü. Kent ta­kı­ma sa­hip çık­ma­dı” de­di. Futbolcu olacakmış!.. Mil­li at­let El­van Abey­le­ges­se, ye­te­ne­ği­nin fut­bol oy­nar­ken keş­fe­dil­di­ği­ni söy­le­di. Bil­fen Çam­lı­ca İl­köğ­re­tim Oku­lu’nda öğ­ren­ci­ler­le bir ara­ya ge­len El­van, Eti­yop­ya’da oku­la git­ti­ği dö­nem­de ar­ka­daş­la­rıy­la sık sık fut­bol oy­na­dı­ğı­nı kay­de­de­rek, “Fut­bol oy­nar­ken at­le­tizm ye­te­ne­ğim keş­fe­dil­di. Be­ni iz­le­yen öğ­ret­me­nim, ‘Sen ne­den ko­şu­cu ol­mu­yor­sun’ di­ye­rek at­le­tiz­me yö­nelt­ti. Bu da be­nim ko­şu­cu­luk­ta­ki ilk adı­mım ol­du’’ de­di. Boksta 2 galibiyet Çin’de de­vam eden AI­BA Dün­ya Ba­yan­lar Boks Şam­pi­yo­na­sı’nda, 57 ki­lo­da Na­gi­han Gül, Tri­ni­dad ve To­ba­co­lu Jo­nes’u 8-7, 80 ki­lo­da Sel­ma Yağ­cı da Uk­ray­na­lı Ko­mar’ı 11-3 ye­ne­rek ikin­ci tu­ra yük­sel­di. 48 ki­lo­da Gül­se­da Ba­şı­bü­tün ve 50 ki­lo­da Sü­mey­ra Ya­zı­cı ise ra­kip­le­ri­ne ye­ni­le­rek elen­di. Bank Asya hakemleri Sam­sun-Ka­sım­pa­şa (M.İl­ker Coş­kun), Or­du-Gi­re­sun (Er­bay Al­de­mir), Al­tay-G.An­tep BB (Ab­dul­lah Yıl­maz), Gün­gö­ren Bld.-Di­yar­ba­kır (Öz­gür Yan­ka­ya),K.Ka­ra­bük-Sa­kar­ya (Ni­hat Ak­man), Ma­lat­ya-Ada­na (Tol­ga Öz­kal­fa), Ç.Ri­ze-Er­ci­yes (İl­ker Me­ral), Bo­lu-Kar­tal (Gök­han Gü­ne­şer), Ma­ni­sa-Kar­şı­ya­ka (Ay­te­kin Dur­maz). İh­las Ko­le­ji, far­ka boğ­du ­İs­tan­bul Genç­lik S­por İl Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen İs­tan­bul İl Şam­pi­yo­na­sı’n­da, C g­ru­bun­da­ki tur­nu­va­nın id­di­a­lı ta­kım­la­rın­dan İh­las Ko­le­ji Genç Er­kek­ler Bas­ket­bol Ta­kı­mı, Mel­ta S­por Ku­lü­bü’nü 93-40 mağ­lup et­ti. İh­las Ko­le­ji bun­dan son­ra­ki ma­çın­da Ir­maks­por i­le g­rup bi­rin­ci­li­ği ma­çı­na çı­ka­cak. PFDK’da k­ri­tik gö­rüş­me Geç­ti­ği­miz haf­ta so­nu oy­na­nan A.Gü­cü-F.Bah­çe ma­çı­na a­ta­nan Ha­lis Öz­kah­ya’nın Fı­rat Ay­dı­nus i­le de­ğiş­ti­ril­me­si­ne yol a­çan s­kan­dal o­lay­la il­gi­li dos­ya bu­gün PFDK’da gö­rü­şü­le­cek. Öz­kah­ya’nın a­tan­dı­ğı­nı ön­ce­den öğ­re­nen A.Gü­cü Ku­lü­bü Baş­ka­nı Ce­mal Ay­dın’ın i­se ha­ke­mi a­ra­dı­ğı ve MHK hak­kın­da ko­nuş­ma­la­rı­nı sür­dür­dü­ğü ge­rek­çe­siy­le ce­za a­la­ca­ğı öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT