BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Acil yar­dım ekip­le­ri 10 da­ki­ka­da ka­pı­da

Acil yar­dım ekip­le­ri 10 da­ki­ka­da ka­pı­da

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı 2009 yı­lın­da özel­lik­le acil sağ­lık hiz­met­le­ri­nin güç­len­di­ril­me­si ko­nu­sun­da ye­ni he­def­ler be­lir­le­di.> Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA > Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı 2009 yı­lın­da özel­lik­le acil sağ­lık hiz­met­le­ri­nin güç­len­di­ril­me­si ko­nu­sun­da ye­ni he­def­ler be­lir­le­di. Bu­na gö­re ül­ke ge­ne­lin­de tüm acil yar­dım çağ­rı­la­rı­na kent­ler­de 10 da­ki­ka, kır­sal alan­da 30 da­ki­ka için­de ulaş­ma ora­nı yüz­de 93’ün üze­ri­ne çı­ka­rı­la­cak. 112 is­tas­yon­la­rı­nın ile­ti­şim alt­ya­pı­sı ge­liş­ti­ri­le­rek ko­or­di­nas­yon­la­rı sağ­la­na­cak ve şiş­me ça­dır ti­pi mo­bil acil sağ­lık üni­te­si sa­yı­sı 19’a yük­sel­ti­le­cek. Bu­la­şı­cı ol­ma­yan has­ta­lık­la­ra yö­ne­lik ko­ru­yu­cu sağ­lık prog­ram­la­rı ha­zır­la­na­cak. 47 has­ta­ne­de de­vam eden teş­hi­se da­ya­lı tıp uy­gu­la­ma­la­rı yay­gın­laş­tı­rı­la­cak. Prog­ram­da yer alan di­ğer he­def­lerden bazıları ise şöy­le: * Has­ta­ne yö­ne­tim­le­ri­nin ida­ri ve ma­li açı­dan özerk bir ya­pı­ya ka­vuş­tu­rul­ma­sı­nı ön­gö­ren ya­sa ta­sa­rı­sı­nın TBMM’de ka­bu­lü son­ra­sın­da 3 il­de pi­lot uy­gu­la­ma baş­la­tı­la­cak. * Ai­le he­kim­li­ği­nin yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı sevk zin­ci­ri uy­gu­la­ma­sıy­la bir­lik­te ya­pı­la­cak. * Ye­ni ku­ru­la­cak tüm sağ­lık te­sis­le­ri ile mev­cut olan­la­rın ni­te­li­ği­nin iyi­leş­ti­ril­me­si­ne yö­ne­lik coğ­ra­fi böl­ge, nü­fus yo­ğun­lu­ğu ula­şım ve fi­nans­man im­kan­la­rı­nın da dik­ka­te alın­dı­ğı 5 yıl­lık bir ya­tı­rım pla­nı ha­zır­la­na­cak. * Sağ­lık per­so­ne­li­nin yurt ge­ne­lin­de den­ge­li da­ğı­lı­mı­na iliş­kin ça­lış­ma­lar ya­pı­la­cak. Per­so­nel açı­ğı bu­lu­nan alan­lar­da sağ­lık per­so­ne­li ye­tiş­ti­ren eği­tim ku­rum­la­rı­nın kon­ten­jan­la­rı ar­tı­rı­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT