BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ver­gi af­fı dev­ri ar­tık so­na er­di

Ver­gi af­fı dev­ri ar­tık so­na er­di

Ver­gi mü­kel­lef­le­ri­nin 28 Ka­sı­ma ka­dar tak­sit­len­dir­me i­çin baş­vur­ma­sı­nı is­te­yen Ma­li­ye Ba­ka­nı Kemal U­na­kı­tan, “Ar­tık bit­ti. Ver­gi af­la­rı bun­dan son­ra gel­me­ye­cek” de­diAN­LA­ŞA­LIM İ­Şİ Bİ­Tİ­RE­LİM An­ka­ra’da baş­la­yan Tür­ki­ye-­Su­u­di A­ra­bis­tan Kar­ma E­ko­no­mik Ko­mis­yo­nu 9. Dö­nem Top­lan­tı­sın­da Tür­ki­ye a­dı­na Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal U­na­kı­tan, Su­u­di A­ra­bis­tan a­dı­na da U­laş­tır­ma Ba­ka­nı Ju­ba­rah Bin E­id Al-­Su­ra­i­se­ri baş­kan­lık et­ti. U­na­kı­tan ko­nuş­ma­sın­da, “Kör­fez iş bir­li­ğin­de bü­rok­ra­si se­be­biy­le iş­ler u­zun sü­rü­yor. Bu ka­dar bü­rok­ra­si faz­la ma­dem, Su­u­di A­ra­bis­tan i­le an­laş­ma ya­pa­lım, i­şi bi­ti­re­lim. Ko­nuş­mak­la iş bit­mi­yor” de­di. İN­TER­NET­TE VER­Gİ %5’E İ­NE­CEK İn­ter­net üze­rin­de­ki özel ile­ti­şim ver­gi­si­ yüz­de 15’ten yüz­de 5’e indirilecek. Maliye Bakanı Una­kı­tan, ko­nuy­la il­gi­li ha­zır­la­nan ta­sa­rı­nın önü­müz­de­ki gün­ler­de Ba­kan­lar Ku­ru­lu’na su­nu­la­ca­ğı­nı bil­dir­di Mali­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan, dün­ya­da ya­şa­nan fi­nan­sal kri­zin Tür­ki­ye’de en çok kre­di ka­na­lı­nı et­ki­le­di­ği­ni be­lirt­ti ve bun­dan son­ra­ki sü­reç­te ban­ka­cı­lık sek­tö­rü ile re­el ke­sim ara­sın­da­ki iş bir­li­ği­ni güç­len­di­re­cek ve kre­di­ye ula­şı­mı ko­lay­laş­tı­ra­cak ted­bir­ler al­ma­nın hü­kü­me­tin ön­ce­lik­le­ri ara­sın­da ol­du­ğu­nu bil­dir­di. Una­kı­tan, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ve Ge­lir Büt­çe­si­nin TBMM Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nun­da­ki su­nu­şun­da, büt­çe uy­gu­la­ma­la­rı hak­kın­da da bil­gi ver­di ve “Ocak-ekim dö­ne­min­de büt­çe­den 180.7 mil­yar YTL har­ca­ma ya­pıl­dı, 175.8 mil­yar YTL ge­lir el­de edil­di ve ver­gi ge­lir­leri 140.3 mil­yar YTL ol­du” de­di. Ver­gi borç­la­rı­nın yıl­lık yüz­de 3 te­cil fai­zi ve 18 ay sü­rey­le tak­sit­len­di­ril­me­si için dü­zen­le­me ya­pıl­dı­ğı­na da işa­ret eden Una­kı­tan, “28 Ka­sı­ma ka­dar baş­vur­ma­yan bun­dan is­ti­fa­de ede­mez. Söy­len­ti­ler du­yu­yo­rum bel­ki af olur di­ye. Ar­tık af­fı biz sil­dik. Ver­gi af­la­rı bun­dan son­ra gel­me­ye­cek” de­di. Bor­sa­da iş­lem gö­ren his­se se­net­le­ri için yer­li ya­tı­rım­cı­dan alı­nan yüz­de 10’luk ver­gi­nin sı­fı­ra in­di­ril­di­ği­ni, böy­le­ce kri­zin bor­sa üze­rin­de­ki olum­suz et­ki­si­nin as­ga­ri se­vi­ye­ye in­di­ril­di­ği­ni di­le ge­tir­di. Ba­kan Una­kı­tan, bun­dan son­ra da ma­li di­sip­lin­den ve ya­pı­sal re­form­lar­dan ta­viz ver­me­den ge­rek­li ted­bir­le­ri ala­cak­la­rı­nı ifa­de et­ti. Bu sı­ra­lar Av­ru­pa’ya ABD’ye uğ­ra­ma­yın Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan, KEK top­lan­tı­la­rı için Tür­ki­ye’ye ge­len Suu­di Ara­bis­tan­lı yet­ki­li­le­re, “He­le bu sı­ra­lar­da ABD ve Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ne pek faz­la uğ­ra­ma­yın, git­me­yin, teh­li­ke­li yer­ler ora­lar. Sizde pa­ra var, ora­da da iki­de bir pa­ra ba­tı­rı­yor­lar, sa­kın o ta­raf­la­ra git­me­yin” de­di. Una­kı­tan, İs­tan­bul-Mek­ke de­mir yo­lu­nun ye­ni­den iş­let­me­ye açıl­ma­sı pro­je­si­nin bi­ran ön­ce ne­ti­ce­len­di­ril­me­si­ni bek­le­dik­le­ri­ni kay­de­de­rek, bu hat­tın ku­rul­ma­sı­nın iki ül­ke ara­sın­da­ki ti­ca­ri iliş­ki­le­ri ar­tı­ra­ca­ğı­nı söy­le­di. Suu­di Ara­bis­tan Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Ju­ba­rah Bin Eid Al-Su­ra­ise­ri de de­niz­ci­lik, tu­rizm ve te­rö­rizm ala­nın­da iş bir­li­ği an­laş­ma­la­rı yap­ma­yı tek­lif et­ti. Ko­nuk Ba­kan, ge­niş bir ça­lış­ma prog­ra­mı­nın bu­lun­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Li­der­le­ri­mi­zin ver­di­ği di­rek­tif­ler var­dır, bi­ze ka­lan sa­de­ce bu ek­me­ği pi­şir­mek, fı­rı­na ver­mek” de­di.
Kapat
KAPAT