BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BİNALİ YILDIRIM: Is­par­ta­’da­ki uçak ka­za­sı­nın se­be­bi Pİ­LO­TAJ HA­TA­SI

BİNALİ YILDIRIM: Is­par­ta­’da­ki uçak ka­za­sı­nın se­be­bi Pİ­LO­TAJ HA­TA­SI

Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım, 30 Ka­sım 2007’de Is­par­ta­’da mey­da­na ge­len ve 57 ki­şi­nin öl­dü­ğü uçak kazasının pi­lo­taj ha­ta­sın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.> Sinan Çetin AN­KA­RA Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım, 30 Ka­sım 2007’de Is­par­ta­’da mey­da­na ge­len ve 57 ki­şi­nin öl­dü­ğü uçak kazasının pi­lo­taj ha­ta­sın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da ka­zay­la il­gi­li ra­po­run Is­par­ta­’da­ki Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­’na gön­de­ril­di­ği­ni bil­di­ren Yıl­dı­rım, bu ko­nu­da de­tay­lı açık­la­ma ya­pa­ma­ya­ca­ğı­nı kay­det­ti. Ra­po­ra gö­re, ka­za­nın te­mel sebebinin kon­trol­lü uçuş­ta ye­re çarp­ma ka­za­sı ola­rak tes­pit edil­di­ği­ni be­lir­ten Yıl­dı­rım, “Ka­za uçuş eki­bi­nin ya­yın­lan­mış al­çal­ma pla­nın­da­ki usül­le­ri doğ­ru uy­gu­la­ma­ma­sı ve ara­zi ya­pı­sı­nı doğ­ru de­ğer­len­di­re­me­me­si so­nu­cu mey­da­na gel­miş, kon­trol­lü uçuş­ta ye­re çarp­ma ka­za­sı­dı­r” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100783
  % 0.64
 • 5.2871
  % -0.06
 • 6.0126
  % -0.22
 • 6.9057
  % 0.05
 • 217.72
  % -0.04
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT