BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kı­zı­nı ­bo­ğa­rak öl­dürdü

Kı­zı­nı ­bo­ğa­rak öl­dürdü

Gür­pı­nar Ad­nan Kah­ve­ci Ma­hal­le­si E­min­can Si­te­si’n­de­ki bir da­i­re­de, 18 Ka­sım 2008’de, 11 ya­şın­da­ki Bes­te U’nun bo­ğu­la­rak öl­dü­rül­müş o­la­rak bu­lun­ma­sı­nın ar­dın­dan, ay­nı da­i­re­de yü­zün­de sıy­rık­lar o­luş­muş hal­de gö­rü­le­rek Ba­kır­köy Ruh ve Si­nir Has­ta­lık­la­rı Has­ta­ne­si­ne kal­dı­rı­lan an­ne Bel­gin U. (31) te­da­vi­si son­ra­sı kı­zı­nı öl­dür­dü­ğü şüp­he­siy­le gö­zal­tı­na a­lın­dı.Gür­pı­nar Ad­nan Kah­ve­ci Ma­hal­le­si E­min­can Si­te­si’n­de­ki bir da­i­re­de, 18 Ka­sım 2008’de, 11 ya­şın­da­ki Bes­te U’nun bo­ğu­la­rak öl­dü­rül­müş o­la­rak bu­lun­ma­sı­nın ar­dın­dan, ay­nı da­i­re­de yü­zün­de sıy­rık­lar o­luş­muş hal­de gö­rü­le­rek Ba­kır­köy Ruh ve Si­nir Has­ta­lık­la­rı Has­ta­ne­si­ne kal­dı­rı­lan an­ne Bel­gin U. (31) te­da­vi­si son­ra­sı kı­zı­nı öl­dür­dü­ğü şüp­he­siy­le gö­zal­tı­na a­lın­dı. Bel­gin U, sevk e­dil­di­ği mah­ke­me ta­ra­fın­dan tu­tuk­la­na­rak ce­za­e­vi­ne gön­de­ril­di.
Kapat
KAPAT