BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > The Ban­ker’dan Ga­ran­ti’ye ödül

The Ban­ker’dan Ga­ran­ti’ye ödül

Ga­ran­ti Ban­ka­sı, The Ban­ker der­gi­sin­den, Yı­lın Ban­ka­sı (The Bank of the Ye­ar 2008) ödü­lü­nü al­dı.Ga­ran­ti Ban­ka­sı, The Ban­ker der­gi­sin­den, Yı­lın Ban­ka­sı (The Bank of the Ye­ar 2008) ödü­lü­nü al­dı. Ban­ka­nın Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin zor bir sü­reç­ten geç­ti­ği dö­nem­de müş­te­ri odak­lı, ve­rim­li­lik il­ke­le­ri­ne bağ­lı ve mo­dern risk yö­ne­ti­mi­nin ge­rek­le­rin­den ta­viz ver­me­den sür­dür­dü­ğü ban­ka­cı­lık hiz­met­le­riy­le ödü­le la­yık gö­rül­dü­ğü­nü kay­de­den Ga­ran­ti Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Tol­ga Ege­men, “Tüm dün­ya­da ban­ka­la­ra olan gü­ve­nin tar­tı­şıl­dı­ğı dö­nem­de al­dı­ğı­mız bu ödül­le, bir de­fa da­ha ris­ki iyi ta­nım­la­yan, iyi yö­ne­te­bi­len, güç­lü ve ba­şa­rı­lı bir ban­ka ol­du­ğu­mu­zu gös­te­ri­yo­ruz” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT