BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > The Ban­ker’dan Ga­ran­ti’ye ödül

The Ban­ker’dan Ga­ran­ti’ye ödül

Ga­ran­ti Ban­ka­sı, The Ban­ker der­gi­sin­den, Yı­lın Ban­ka­sı (The Bank of the Ye­ar 2008) ödü­lü­nü al­dı.Ga­ran­ti Ban­ka­sı, The Ban­ker der­gi­sin­den, Yı­lın Ban­ka­sı (The Bank of the Ye­ar 2008) ödü­lü­nü al­dı. Ban­ka­nın Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin zor bir sü­reç­ten geç­ti­ği dö­nem­de müş­te­ri odak­lı, ve­rim­li­lik il­ke­le­ri­ne bağ­lı ve mo­dern risk yö­ne­ti­mi­nin ge­rek­le­rin­den ta­viz ver­me­den sür­dür­dü­ğü ban­ka­cı­lık hiz­met­le­riy­le ödü­le la­yık gö­rül­dü­ğü­nü kay­de­den Ga­ran­ti Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Tol­ga Ege­men, “Tüm dün­ya­da ban­ka­la­ra olan gü­ve­nin tar­tı­şıl­dı­ğı dö­nem­de al­dı­ğı­mız bu ödül­le, bir de­fa da­ha ris­ki iyi ta­nım­la­yan, iyi yö­ne­te­bi­len, güç­lü ve ba­şa­rı­lı bir ban­ka ol­du­ğu­mu­zu gös­te­ri­yo­ruz” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT